BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1264/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Bà Lê Thị Châu
(đ/c: Nhà số 64, Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, thành phố Hà Nội)

Trả lời Đơn xin hỗ trợ thủ tục nhập khẩu xe ôtô (lần 2) đềngày 04/02/2012 của bà Lê Thị Châu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Đề nghị bà Lê Thị Châu thực hiện đúng theo quy định tại côngvăn số 526/TCHQ-GSQL ngày 22/01/2013 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp Bà Lê Thị Châu được hồi hương về Việt Nam sinhsống vĩnh viễn, không có nhu cầu tái xuất chiếc xe ôtô hiệu BMW 1161 mà sử dụngxe ôtô tại Việt Nam thì Bà thực hiện thủ tục nhập khẩu xe ôtô theo quy định đốivới hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch với điều kiện chiếc xe ôtô phải đáp ứng cácquy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày31/03/2006 của Liên Bộ: Thương mại, Tài chính, Công an, Giao thông vận tảihướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng và Bàphải nộp đủ các loại thuế đối với xe ôtô đã qua sử dụng theo quy định hiệnhành.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để bà Lê Thị Châuđược biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh