BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1264/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 295/CT-KK &KTTngày 26/02/2013 của Cục thuế tỉnh Long An về việc mở mã số thuế, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 165 Luật doanhnghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Điều 59, Nghị định số 43/2010/NĐ-CPngày 15/4/2010 của Chính Phủ về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày18/7/2007; khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:"Tổ chứckinh doanh khi chấm dứt hợp đồng thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không đượcsử dụng lại";

Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày01/9/2010 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thôngtin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh.

1. Về việc khôi phục MST:1100457056

Theo trình bày của Cục thuế tỉnhLong An thì MST: 1100457056 của Doanh nghiệp tư nhân Phú Cường (đ/c: Số 54,Quốc Lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An) đã được Cục thuế tỉnh LongAn thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực MST về trạng thái "01" (ngừnghoạt động) với lý do giải thể, phá sản từ tháng 7/2005. Do vậy, MST: 1100457056của Doanh nghiệp tư nhân Phú Cường không được sử dụng lại theo quy định tạiThông tư số 85/2007/TT-BTC và 80/2012/TT-BTC nêu trên.

2. Về việc quản lý đối tượng nộpthuế

Theo nội dung tại công văn số295/CT-KK &KTT ngày 26/02/2013 của Cục thuế tỉnh Long An thì việc Chi cụcthuế huyện Bến Lức - Long An sử dụng lại MST: 1100457056 đã chấm dứt hiệu lựccủa Doanh nghiệp tư nhân Phú Cường cho việc quản lý hộ kinh doanh là hoàn toàntrái với quy định về việc cấp, quản lý mã số thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT tỉnh Long An;
- Cục CNTT (để biết);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu