BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1265/BCT-CNNg
V/v hướng dẫn đăng ký dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Khoa hc và Công nghệ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam;
- Hiệp hội Các nhà sản xuất
ô tô Việt Nam;
- Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe
đạp Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công vănsố 2483/TTg-KTN ngày 30 tháng 12 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tụcđăng ký, triển khai thực hiện dự án đầu tư sảnxuất, lp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ như sau:

1. Điều kiện đăng kýthực hiện dự án:

- Doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền (Bộ CôngThương, UBND cấp tỉnh) xác nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy địnhtại Quyết định số 115/QĐ-BCN ngày 27 tháng 4 năm 2004 của Bộ Công nghiệp (naylà Bộ Công Thương).

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm sản xuất lắp ráp ô tô.

- Có khả năng tài chính và thu xếp vốn để đầu tư bổ sung.

2. Hồ sơ dự án:

Hồ sơ dự án gửi Bộ Công Thương bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình (FS): Chủ đầu tư lập Dựán đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại các Nghị định số 12/2009/NĐ-CPngày 12 tháng 2 năm 2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình, trong đó giải trình rõ các nội dung: các chỉ tiêu kỹ thuật,chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường; tính đa dụng của sản phẩm; dự kiến giáthành sản phẩm (có so sánh với sản phẩm nhập khẩu tương đương); tỷ lệ nội địahóa đạt được (phần tự sản xuất và hợp tácsản xuất trong nước) về giá trị, trọng lượng; lộ trình nội địa hóa theo từng giaiđoạn của dự án; số lượng, chủng loại xe ô tô đã sản xuất-lắp ráp và tiêu thụtrong 05 năm 2007-2011.

Dự án phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc sau:

+ Khu vực sản xuất phải có nhà xưởng đủ diện tích để bố trídây chuyền sản xuất, lắp ráp, trang thiếtbị kiểm tra-thử nghiệm, nhà kho, phòng làm việc, công trình xử lý chất thải, bãi để xe, đường thử xe và các hạng mục phụtrợ khác.

+ Các loại xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ doanh nghiệp dựkiến sản xuất, lắp ráp phải có đầy đủ hồ sơ thiết kế.

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị kiểm tra chuyên dụng cho từngcông đoạn sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng xe xuất xưởng theo hướng dẫncủa Cục Đăng kiểm Việt Nam.

+ Đảm bảo yêu cầu về vệsinh công nghiệp, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

- Công văn của Chủ đầutư đề nghị thẩm tra dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn độngcơ.

- Các văn bản pháp lý liên quan (thỏa thuận địa điểm dự án của địa phương, thỏa thuận đấu nối nguồn điện, nước, giao thông, thải v.v..).

Hồ sơ dự án gửi về Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng) sẽđược Bộ tiếp nhận, kiểm tra và thông báo tới Chủ đầu tư các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện (đối với trường hợp hồ sơ chưađầy đủ).

3. Thẩm tra dự án

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầyđủ và hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ chủ trì họp thẩm tra dự án. Căn cứ kết quả thẩmtra. Bộ Công Thương có văn bản trả lời Chủ đầu tư về việc chấp thuận hoặc khôngchấp thuận việc triển khai dự án.

4. Kiểm tra, giám sát

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quanvà UBND cấp tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơcủa doanh nghiệp.

Nhằm tận dụng năng lực sản xuất hiện có của các doanh nghiệp,tránh việc đầu tư tràn lan, gây lãng phínguồn lực, Bộ Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác, liên kết trongviệc sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ cung cấp cho thị trường.Ngoài ra, căn cứ tình hình đầu tư thực tế và các tín hiệu của thị trường, khi cầnthiết Bộ Công Thương sẽ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ dừng việc đầu tư mớicác dự án sản xuất, lắp ráp xe chở hàng04 bánh có gắn động cơ, cũng như không cho phép tiếp tục sản xuất, lắp ráp đốivới doanh nghiệp đưa ra thị trường sản phẩmkhông đảm bảo chất lượng và độ an toàn.

Trên cơ sở công văn này, đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Hiệp hộiCác nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam phối hợpvới Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký và triển khai thựchiện dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe chở hàng 04 bánh có gắn độngcơ cung cấp cho thị trường./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang