BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1266/BGDĐT-TCCB
V/v: công nhận, không công nhận HĐQT, chủ tịch HĐQT, HT trường đại học, cao đẳng tư thục

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24 tháng 12năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2010/NĐ-CP quy định trách nhiệmquản lý nhà nước về giáo dục. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm2011.

Theo quy định tạiNghị định này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩmquyền công nhận, không công nhận Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trịvà Hiệu trưởng đối với trường đại học tư thục đóng trên địa bàn.

Đối với các trườngcao đẳng tư thục trên địa bàn tỉnh, việc công nhận, không công nhận Hội đồng Quảntrị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng nhà trường được giao cho Giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Quy định về tổchức, hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn và tiêu chuẩn của Hội đồng Quản trị, Chủtịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng tư thục được thựchiện theo các văn bản hiện hành của Nhà nước, trong đó tập trung một số văn bảnsau:

- Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Điều lệ trường đại học;

- Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục;

- Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Bộ Giáo dục vàĐào tạo xin thông báo để quý Ủy ban biết và tổ chức thực hiện.

Trân trọng cảmơn sự phối hợp của quý Ủy ban.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: KHTC, GDĐH, PC, TTr;
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
- Các trường Đại học, Cao đẳng tư thục;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga