BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1266/TCT-DNL
V/v: Hoàn thuế GTGT của Công ty Nhiệt điện Sơn Động

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2816/CT /KTT1 ngày 09/12/2010 và Công văn số 87/CT /KTT1 ngày 17/01/2011 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang nêu vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT của Công ty Nhiệt điện Sơn Động-Vinacomin. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng từ tháng 01/2010-09/2010 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV theo tên và mã số thuế mới (Công ty Nhiệt điện Sơn Động-Vinacomin, mã số thuế 0104297034-003):

Công ty Nhiệt điện Sơn Động-Vinacomin và Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV vẫn là một đơn vị,thực tế chỉ đổi tên và mã số thuế do việc sắp xếp tổ chức lại doanh nghiệp,chuyển đổi sở hữu, điều chuyển từ Chi nhánh thuộc Tập đoàn Công nghiệpThan-Khoáng sản TKV thành Chi nhánh của Tổng công ty Điện lực-Vinacomin (mộtTổng công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản).

Tại Khoản 3,Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 10 quy định:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có tráchnhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Tại Điểm 5,Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

“Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT được quy định như sau:

5. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu;giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.”

Căn cứ các quy định trên thì Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV được hoàn thuế theo tên và mã số thuế mới (Công ty Nhiệt điện Sơn Động-Vinacomin, mã số thuế 0104297034-003) nếu đủ các điều kiện hoàn thuế theo quy định.

2. Đối với đề nghị hướng dẫn nội dung tính thuế GTGT theo sản lượng điện phát trưng dụng,theo giá tạm tính, thời điểm từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2010 mà đơn vị viết hóa đơn vào tháng 11/2010, để bù trừ cho thuế giá trị gia tăng đầu vào tại thời điểm đơn vị xin hoàn thuế giá trị gia tăng từ tháng 01/2010 đến tháng 9/2010:

Tại Điểm 2,Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“2. Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng...”

Tại Điểm 3,Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Thời hạnnộp hồ sơ khai thuế:

3.1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Căn cứ vào các quy định trên thì số thuế giá trị gia tăng đầu ra phát sinh của sản lượng điện phát trưng dụng,theo giá tạm tính từ tháng 12/2009 đến tháng 09/2010 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV (hiện nay là Công ty Nhiệt điện Sơn Động-Vinacomin) sẽ được tính bù trừ cho thuế giá trị gia tăng đầu vào tại thời điểm đơn vị hoàn thuế từ tháng 01/2010 đến tháng 09/2010.

Tuy nhiên,đến tháng 11/2010 Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV (hiện nay là Công ty Nhiệt điện Sơn Động-Vinacomin) mới thực hiện viết hoá đơn và kê khai vào kỳ kê khai thuế tháng 11/2010 đối với số thuế giá trị gia tăng đầu ra phát sinh từ tháng12/2009 đến tháng 09/2010. Căn cứ theo quy định tại Điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên thì Công ty đã thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng đối với sản lượng điện phát sinh từ tháng 12/2009 đến tháng 09/2010 khôngđúng thời hạn.

Việc thực hiện kê khai và nộp chậm tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh từ tháng12/2009 đến tháng 09/2010 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV (hiện nay là Công ty Nhiệt điện Sơn Động-Vinacomin) sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật Quản lýThuế.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS; PC;KK (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam