BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1267/BTC-ĐT
V/v thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Ngày 11/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số207/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó mộtsố điểm về thanh toán vốn đầu tư có thay đổi so quy định tại Thông tư 86/2011/TT-BTCngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư vàvốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để côngtác thanh toán vốn đầu tư phù hợp với Nghị định nêu trên, Bộ Tài chính hướngdẫn bổ sung một số điểm về thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước vànguồn vốn trái phiếu Chính phủ như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến việc thanh toán vốn đầutư theo hợp đồng xây dựng:

- Về việc bảo lãnh tạm ứng vốn: thực hiện theokhoản 3, điều 1 của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Về hồ sơ thanh toán tạm ứng: ngoài các quy định tạiThông tư số 86/TT-BTC ngày 17/6/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý,thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngânsách nhà nước, đề nghị chủ đầu tư gửi Kho bạc Nhà nước: Bảo lãnh khoản tiền tạmứng của nhà thầu (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư).

- Về việc thanh toán vốn đầu tư đối với các côngviệc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng: Thực hiện theo quy định hiệnhành và bổ sung thực hiện theo khoản 2, khoản 4, điều 1 của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt độngxây dựng.

2. Về xử lý chuyển tiếp:

- Các hợp đồng xây dựng đã ký kết kể từ ngày cóhiệu lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ (ngày01/02/2014) liên quan đến việc thanh toán vốn đầu tư và tạm ứng vốn trong hợpđồng xây dựng thực hiện theo quy định nêu trên.

- Các hợp đồng xây dựng đã ký kết và đang thực hiệntrước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ(ngày 01/02/2014) thì không phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai thực hiệncác nội dung trên và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để xử lý các vướng mắcphát sinh trong quá trình thanh toán./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN, Vụ I;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh