UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1267/STC-GCS
V/v hướng dẫn quy trình xử lý, chuyển giao tài sản Nhà nước

Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh Đổng Nai;
- UBND các Huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa.

- Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạmhành chính năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Nghị định số: 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ, v/v quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số: 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ, về bán đấu giá tài sản;

- Căn cứ Quyết định số: 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, v/v ban hành quy chếquản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 72/2004/TT-BTCngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính, v/v hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật,phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;

- Căn cứ Thông tư số: 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính, v/v hướng dẫn việc xác định giákhởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;

- Căn cứ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTgngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, v/v tăng cường thực hiện Nghị định số05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá;

- Căn cứ Công văn số 3267/UBND-PPLTngày 23/5/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai, v/v giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợpSở Nội Vụ, Sở Tư Pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Sau khi thống nhất với Sở Nội Vụ vàSở Tư Pháp, Sở Tài chính hướng dẫn quy trình xử lý, chuyển giao tài sản nhà nướcnhư sau:

I. Tang vật, phương tiện viphạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước:

1. Tang vật, phương tiện xử lýkhông qua bán đấu giá:

a) Đối với các tang vật, phương tiệnlà văn hóa phẩm độc hại, hàng giả không có giá trị sử dụng, vật phẩm gây hạicho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng buộc phải tiêu hủy và các hàng hóakhác không được phép lưu thông trên thị trường, thì cơ quan ra quyết định tịchthu (nếu quyết định tịch thu không phải là của UBND cùng cấp) hoặc cơ quan thụlý trực tiếp tạm giữ tang vật, phương tiện (nếu quyết định tịch thu là của UBNDcùng cấp), sau đây gọi tắt là cơ quan ra quyết định tịch thu, lập Hội đồng xửlý để tiêu hủy. Thành phần Hội đồng bao gồm đại diện cơ quan ra quyết định tịchthu, đại diện cơ quan tài chính cùng cấp và đại diện các cơ quan quản lý Nhà nướccó liên quan. Việc tiêu hủy phải được lập thành biên bản có đầy đủ chữ ký củacác thành viên Hội đồng.

b) Đối với tang vật, phương tiện làtiền Việt Nam, ngoại tệ, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá quý, thì cơ quan raquyết định tịch thu phải chuyển giao cho Kho bạc Nhà nước cùng cấp; những giấytờ, tài liệu, chứng từ liên quan tới tài sản đó thì chuyển giao cho cơ quan tàichính cùng cấp để tổ chức hạch toán, theo dõi, quản lý, xử lý theo quy định củapháp luật.

c) Đối với tang vật, phương tiện làthuốc tân dược, vũ khí, chất nổ, chất phóng xạ, phương tiện kỹ thuật đặc chủngliên quan đến an ninh, quốc phòng; vật có giá trị lịch sử, văn hóa; di vật, cổvật, bảo vật quốc gia; hàng lâm sản quý hiếm nhóm IA, IB và các tài sản kháckhông được phép lưu hành, thì cơ quan ra quyết định tịch thu chủ trì, phối hợpvới cơ quan tài chính cùng cấp và các ngành có liên quan tổ chức bàn giao chocơ quan Nhà nước chuyên ngành quản lý tài sản đó để tổ chức quản lý, xử lý theoquy định của pháp luật.

d) Đối với động vật hoang dã còn sốngkhỏe mạnh hoặc sau khi cứu hộ khỏe mạnh, thì cơ quan kiểm lâm phối hợp với cácđơn vị có liên quan tổ chức thả về môi trường thiên nhiên phù hợp với sinh tháicủa từng loài hoặc bán cho cá nhân, tổ chức được phép gây nuôi phát triển,nghiên cứu khoa học, phục vụ nhu cầu văn hóa, đời sống theo thời giá thị trườngtại địa phương. Việc thả động vật về môi trường thiên nhiên phải được lập thànhbiên bản có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia.

e) Đối với các tang vật, phương tiệncòn sử dụng được, có thể chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhànước quản lý sử dụng (phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc …). Sở Tàichính căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản của từng đơn vị, để trìnhChủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển giao tài sản cho các cơ quan, đơn vị, tổchức của Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước. Saukhi UBND tỉnh ra quyết định chuyển giao tài sản cho cơ quan nhà nước có chứcnăng quản lý, sử dụng thì cơ quan ra quyết định tịch thu chủ trì, phối hợp vớicơ quan tài chính tổ chức bàn giao tài sản cho cơ quan, đơn vị, tổ chức được tiếpnhận. Thủ tục bàn giao, tiếp nhận tài sản thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tưsố 43 TC/QLCS ngày 30 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tài chính. Cơ quan, đơn vị, tổ chứcđược tiếp nhận tài sản có trách nhiệm ghi tăng tài sản và giá trị tài sản theosố lượng và giá trị tài sản ghi trong Biên bản giao, nhận tài sản.

f) Đối với tang vật, phương tiện làhàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (hàng tươi sống, dễ bị ôi thiu, khó bảo quản,hàng thực phẩm đã qua chế biến nhưng hạn sử dụng còn dưới 30 ngày…), thì cơquan ra quyết định phải tiến hành lập biên bản và phối hợp với cơ quan tàichính cùng cấp tổ chức bán ngay theo hình thức bán công khai. Số tiền thu đượcgửi vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước của cơ quan tài chính cùng cấpnơi bắt giữ tài sản.

g) Đối với tang vật, phương tiện làvật tư, hàng hóa Nhà nước cấm nhập khẩu buộc phải tái xuất, cơ quan tài chínhphối hợp với cơ quan ra quyết định tịch thu bán trực tiếp cho các tổ chức kinhtế được Nhà nước chỉ định để tái xuất theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Tang vật, phương tiện xử lý bánđấu giá:

Đối với các tang vật, phương tiệncòn lại (ngoài các tang vật, phương tiện quy định tại điểm 1 nêu trên) được xửlý như sau:

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từngày quyết định tịch thu có hiệu lực, cơ quan ra quyết định tịch thu chủ trì,phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp và các ngành có liên quan xác định giákhởi điểm (giá sàn) của tang vật, phương tiện bị tịch thu để bán đấu giá.

b) Trong thời hạn 5 ngày, kể từngày tang vật, phương tiện bị tịch thu đã được xác định giá thời điểm, cơ quanra quyết định tịch thu có trách nhiệm chuyển giao tang vật, phương tiện để bánđấu giá. Việc chuyển giao tang vật, phương tiện tịch thu thực hiện theo nguyêntắc sau:

- Nếu tang vật, phương tiện của mộtvụ vi phạm có giá trị dưới 10.000.000 đồng (giá trị tang vật, phương tiện của mộtquyết định tịch thu) thì cơ quan ra quyết định tịch thu phải giao cho cơ quantài chính cấp huyện để tổ chức bán đấu giá. Việc bán đấu giá phải thực hiệntheo quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản;

- Nếu tang vật, phương tiện của mộtvụ vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên thì cơ quan ra quyết định tịchthu phải giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Đồng Nai để tổ chức bán đấugiá.

c) Việc chuyển giao tang vật,phương tiện cho cơ quan có trách nhiệm bán đấu giá phải được lập thành biên bảntheo mẫu số 1 kèm theo hướng dẫn này. Trong biên bản phải ghi rõ: ngày, tháng,năm bàn giao; người bàn giao, người nhận; chữ ký của người bàn giao, người nhận;số lượng, tình trạng tang vật, phương tiện bị tịch thu. Hồ sơ bàn giao tang vật,phương tiện vi phạm hành chính cho cơ quan có trách nhiệm bán đấu giá bao gồm:quyết định tịch thu tang vật, phương tiện; các giấy tờ, tài liệu có liên quan đếnquyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp (nếu có) và biên bản xác định giá khởi điểm(giá sàn) của tang vật, phương tiện bị tịch thu.

d) Trong trường hợp tang vật,phương tiện vi phạm hành chính là hàng hóa cồng kềnh hoặc có số lượng lớn màTrung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Đồng Nai hoặc cơ quan tài chính cấp huyệnkhông có nơi cất giữ thì sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển giao có thể ký hợpđồng bảo quản tài sản với nơi đang giữ tang vật, phương tiện đó. Việc ủy quyềnbảo quản tài sản phải được lập thành Hợp đồng theo mẫu số 2 kèm theo hướng dẫnnày.

e) Khi tang vật, phương tiện vi phạmhành chính bị tịch thu đã được chuyển giao cho cơ quan có trách nhiệm bán đấugiá, trong thời hạn 30 ngày cơ quan có trách nhiệm bán đấu giá phải thực hiệnviệc tổ chức bán đấu giá, thủ tục bán đấu giá tang vật, phương tiện đó được thựchiện theo đúng quy định được hướng dẫn tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày18/01/2005 của Chính phủ.

f) Định kỳ 3 tháng (một quý) Trungtâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Đồng Nai và cơ quan tài chính cấp huyện có tráchnhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình xử lý bán tang vật, phương tiện bị tịch thu vềSở Tài chính Đồng Nai (trước ngày 15 của quý sau) để làm cơ sở thanh, quyếttoán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình quản lý và xử lý tang vật,phương tiện bị tịch thu; đồng thời có số liệu để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chínhvà UBND tỉnh Đồng Nai.

II/. Tài sản thanh lý khu vựchành chính sự nghiệp:

1. Thẩm quyền quyết định xử lý tàisản: (Căn cứ điều 6, 7 và 8 của Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 củaBộ Tài chính)

a) Đối với tài sản là nhà thuộc trụsở làm việc, các công trình gắn liền với đất và phương tiện đi lại, việc thanhlý do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

b) Đối với các tài sản nhà nước (trừnhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng khác gắn liền với đất vàphương tiện đi lại) có giá mua ban đầu từ 100 triệu đồng trở lên/ 1 đơn vị tàisản, việc thanh lý do Giám đốc Sở Tài chính quyết định xử lý.

c) Đối với các tài sản nhà nước (trừnhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng khác gắn liền với đất vàphương tiện đi lại) có giá mua ban đầu dưới 100 triệu đồng/ 1 đơn vị tài sản,việc thanh lý do Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể thuộc cấp tỉnhvà UBND cấp huyện quyết định xử lý.

2. Khi có quyết định thanh lý, báncủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thủ trưởng cơ quan HCSN trực tiếp quản lý,sử dụng tài sản thanh lý chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính và các ngành cóliên quan xác định giá khởi điểm (giá sàn) của tài sản thanh lý.

3. Trong thời hạn 5 ngày, kể từngày tài sản thanh lý đã được xác định giá khởi điểm, thủ trưởng cơ quan HCSNtrực tiếp quản lý, sử dụng tài sản thanh lý có trách nhiệm xử lý tài sản thanh lýtheo nguyên tắc sau:

- Nếu tài sản thanh lý của một quyếtđịnh xử lý có giá trị dưới 10.000.000 đồng (giá sàn) thì thủ trưởng cơ quanHCSN trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đó thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sảnthanh lý do thủ trưởng cơ quan HCSN trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản là Chủ tịchHội đồng cùng với các thành viên: Đại diện bộ phận kế toán, tài vụ của cơ quan;đại diện bộ phận trực tiếp quản lý tài sản thanh lý; cán bộ có hiểu biết về đặcđiểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý. Việc bán đấu giá tài sản phải thựchiện theo quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản.

- Nếu tài sản thanh lý của một quyếtđịnh xử lý có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên thì cơ quan HCSN trực tiếp quảnlý, sử dụng tài sản đó phải giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh ĐồngNai để tổ chức bán đấu giá.

4. Các quy định về chuyển giao, ủyquyền bảo quản tài sản, thời hạn bán đấu giá, định kỳ báo cáo của cơ quan cótrách nhiệm bán đấu giá được thực hiện như hướng dẫn tại điểm c), d), e), f), mục2., phần I/ của bản hướng dẫn này.

III/ Các loại tài sản nhà nướckhác:

Đối với tài sản tịch thu sung quỹNhà nước khác (trừ tài sản tịch thu do vi phạm hành chính theo hướng dẫn tại phầnI/ nêu trên), tài sản được xác lập sở hữu Nhà nước: Tài sản thi hành án, tài sảnlà vật chứng vụ án, tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy, tài sản bịđánh rơi, bỏ quên, tài sản do tổ chức, cá nhân hiến tặng v.v…, thì cơ quan tàichính cùng cấp tiếp nhận, tổ chức định giá và thực hiện chuyển giao tài sản đểbán đấu giá. Nguyên tắc thực hiện việc chuyển giao, căn cứ vào giá khởi điểm(giá sàn) của tài sản, được thực hiện tương tự như hướng dẫntại điểm b), mục 1., phần I/ của bản hướng dẫn này.

IV/ Tài sản bán đấu giá khôngthành:

Trường hợp tài sản nhà nước bàngiao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh tổ chức bán đấu giá không thành(không có người đăng ký mua), trình tự xử lý như sau:

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giáthông báo cho cơ quan ra quyết định tịch thu, hoặc cơ quan có tài sản thanh lý(đơn vị bàn giao tài sản) về kết quả bán đấu giá không thành.

- Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngàyTrung tâm dịch vụ bán đấu giá thông báo về kết quả bán đấu giá không thành, cơquan ra quyết định tịch thu, hoặc cơ quan có tài sản thanh lý chủ trì, phối hợpvới cơ quan tài chính cùng cấp và các ngành có liên quan tổ chức xác định lạigiá khởi điểm (giá sàn) của tài sản để bán đấu giá hoặc bàn các biện pháp khácđể xử lý và tiếp tục bán đấu giá.

- Sau khi có biên bản xác định lạigiá khởi điểm (giá sàn), cơ quan ra quyết định tịch thu, hoặc cơ quan có tài sảnthanh lý gởi biên bản đến Trung tâm dịch vụ bán đấu giá để Trung tâm làm cơ sởtiếp tục tổ chức bán đấu giá lại tài sản.

Trên đây là bản hướng dẫn quy trìnhxử lý, chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá, Sở Tài chính kính đề nghị củaSở, Ban, Ngành, Đoàn thể triển khai đến các đơn vị trực thuộc để thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Nội Vụ (để phối hợp);
- Sở Tư Pháp (để phối hợp);
- Phòng TC-KH các Huyện, TX Long Khánh, TP.Biên Hòa;
- BGĐ;
- Lưu: VT, HCSN, NS, ĐT, GCS.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Văn Huệ