BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1268/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office);
(360 Kim Mã, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 245. 2013/JICA-EQJngày 06/03/2013 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) vềviệc miễn thuế 02 kiện hàng gửi từ Nhật đến Việt Nam cho Bà OHGAKI Kyoko làtình nguyện viên đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Ninh Bình. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ;

Căn cứ Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ướcquốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu;

Căn cứ Công hàm thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam vàNhật Bản về việc gửi tình nguyện viên sang nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam theo chương trình Hợp tác tình nguyện viên Hải ngoại Nhật Bản ký ngày25/8/1994.

Trường hợp 02 kiện hàng gửi từ Nhật Bản đến Việt Nam cho BàOHGAKI Kyoko là tình nguyện viên đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bìnhphù hợp với qui định tại Mục 3 Công hàm thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Namvà Nhật Bản nêu trên thì được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cơ quan Hợp tác Quốc tế NhậtBản (JICA Vietnam office) được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quannơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường