BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1268/TCT-PCCS
V/v: chi phí phát sinh trước khi được cấp mã số thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 77/CT-TTHT ngày 16/01/2007của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc chi phí phát sinh trước khi được cấp mã sốthuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.7 mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định:“Hoá đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý,thanh toán tiền phải là:... hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quyđịnh và phải nguyên vẹn”.

Tại điểm 4 mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định: Các khoản chi không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quyđịnh hoặc chứng từ không hợp pháp không được tính vào chi phí hợp lý.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHHDịch vụ công trình Việt Hưng có kê khai một số chi phí phục vụ cho hoạt độngcủa Công ty như chi phí thuê văn phòng, chi phí mua dụng cụ phục vụ cho văn phòng,chi phí giao dịch, trả lương cho nhân viên... trước ngày cấp giấy chứng nhậnđầu tư và từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư đến trước ngày cấp mã số thuế, cáchoá đơn chứng từ này không ghi mã số thuế và địa chỉ đúng như giấy chứng nhânđăng ký thuế của Công ty thì không được kê khai khấu trừ thuế GTGT, không đượccoi là chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh QuảngNgãi biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương