BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127 /BXD-KTXD
V/v Phương pháp lập dự toán hạng mục xử lý kỹ thuật các trụ dẫn bờ Bắc Cầu Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 15869/BGTVT-CQLXDngày 12/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thống nhất, thỏa thuận phươngpháp lập dự toán hạng mục xử lý kỹ thuật các trụ dẫn bờ Bắc Cầu Cần Thơ. Saukhi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập và quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo nội dung văn bản số 15869/BGTVT-CQLXDvà văn bản số 6006/CIPM-CTVC ngày 24/12/2014 của Tổng công ty đầu tư phát triểnvà quản lý dự án hạ tầng giao thông cửu long, hạng mục xử lý kỹ thuật các trụdẫn bờ Bắc Cầu Cần Thơ đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thựchiện tại văn bản 1124/VPCP-KTN ngày 11/6/2013; sử dụng nguồn vốn trong Hiệpđịnh vay đặc biệt số VNXVII-8 (STEP); hạng mục này sẽ được bổ sung vào Hợp đồngxây lắp gói thầu số 2 do nhà thầu Taisei (Nhật Bản) thực hiện theo hình thứcnhà thầu phụ được chỉ định quy định trong điều kiện của Hợp đồng gốc đã ký; mứcchi phí chung và lợi nhuận của nhà thầu chính đã được quy định trong hợp đồnggốc; trong hợp đồng gốc cũng đã có đơn giá cho một số công tác thuộc gói thầu nhưngcao hơn nhiều so với cách xác định đơn giá theo quy định của Thông tư số04/2010/TT-BXD cùng thời điểm.

Do đây là gói thầu thực hiện theo môhình nhà thầu phụ được chỉ định theo thông lệ quốc tế và điều kiện vay đặc biệtSTEP, vì vậy về nguyên tắc chi phí cho các hạng mục công việc thực hiện bởi nhàthầu phụ được chỉ định phải tính đầy đủ các thành phần chi phí bao gồm cả chiphí chung, thu nhập chịu thuế tính trước. Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghịcủa Bộ Giao thông Vận tải nêu tại văn bản số 15869/BGTVT-CQLXD nhưng phải đảmbảo nguyên tắc đơn giá của các công tác này không được vượt đơn giá của cáccông tác tương ứng trong hợp đồng gốc đã ký.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải nêu tại văn bản số 15869/BGTVT-CQLXD ngày 12/12/2014.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT ĐTPT&QLDA hạ tầng GT Cửu Long (CIPM);
- Lưu: VT, Vụ KTXD.
T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh