BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/BXD-QLN
V/v đề xuất danh mục đợt 4 dự án nhà ở xã hội được vay vốn đầu tư theo NQ02

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Ngânhàng Nhà nước Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CPngày 07/01/2013củaChính phủ và cácThông tư số 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1042/BXD-QLNngày 04/6/2013, văn bản số 1655/BXD-QLN ngày 09/8/2013 và văn bản số 2292/BXD-QLNngày 31/10/2013 gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất danh mục đợt 1, đợt 2và đợt 3 (gồm 72 dự án) nhà ở xã hội, nhà ở thương mại được chuyển đổi thànhnhà ở xã hội để thực hiện cho vay vốn đầu tư.

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khaiNghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanhnghiệp và đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng nhànước Việt Nam và các tổ chức, cơ quan có liên quan một số nội dung sau:

1. Xem xét cho vay vốn (danh mụcđợt 4 - năm 2014) đối với 06 dự án xây dựng nhà ở xã hội (chi tiết tại Phụlục số 01 kèm theo công văn này) và 03 dự án nhà ở thương mại được chuyểnđổi sang dự án nhà ở xã hội (chi tiếttại Phụ lục số 02 kèm theo công văn này);

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc các Ngân hàng được giao nhiệmvụ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ khẩn trương đẩy nhanh thủ tục thẩmđịnh, giải ngân theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam và Thông tư số 07/2013ATT-BXD của Bộ Xây dựng;

3. Chủ đầu tư các dự án nhà ởtrong danh mục đã đề xuất (đợt 1, 2, 3 và 4) khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửicác Ngân hàng được giao nhiệm vụ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP để làm thủ tục vayvốn theo quy định; báo cáo tình hình thực hiện, kết quả thẩm định, cho vay cũngnhư các khó khăn vướng mắc về Bộ xây dựng để cùng phối hợp nghiên cứu, giảiquyết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để B/C);
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
- Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam;
- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;
- Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long;
- Chủ đầu tư các dự án tại Phụ lục 01, 02;
- Chủ đầu tư các dự án thuộc Danh mục đợt 1, 2, 3;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam