TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/CT-TTHT
V/v: Chứng từ nộp tiền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Hàng Hải
Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1
Mã số thuế: 0304184415

Trả lời văn thư số 100/KT ngày10/12/2014 của Công ty về chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước; Cục thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 85/2011/TT-BTCcủa Bộ Tài Chính ngày 17/06/2011 hướng dẫn quy trình phối hợp thu ngân sách nhànước giữa Kho bạc nhà nước- Tổng Cục Thuế- Tổng Cục Hải Quan và các Ngân hàngthương mại;

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chínhvề thuế:

+ Tại Điều 4 quy định:

Sửađổi mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1- 02/NS và C1- 03/NS ) tại Phụ lục ban hànhkèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đínhchính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính và mẫu Bảng kênộp thuế ( 01/BKNT ) ban hành kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011của Bộ Tài chính như sau:

Ban hànhkèm theo Thông tư này:

1.Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-02/NS vàC1-03/NS)thay thế cho mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chínhThôngtư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toánnhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (gọi tắtlà TABMIS).

...

+ Tại Điều 7 quy định:

“1. Thông tư này có hiệu lựcthi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Đối với những trường hợp thựchiện thủ tục, biểu mẫu theo các Thông tư quy định tại khoản 2 Điều này mà doanhnghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, biểumẫu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thựchiện đến hết 31/10/2014 mà không cần thông báo, đăng ký với cơ quan thuế. Tổngcục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định này.

2. Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫubiểu tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013,Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tưsố 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014củaBộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư này.

...

Căn cứ Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/08/2014 của Bộ Tài Chính quy định một số thủ tục về kêkhai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hànghoá xuất khẩu và nhập khẩu;

Căn cứ quy định nêu trên, kể từngày 01/09/2014 khi Công ty nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước thì sử dụngmẫu số C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC trường hợp Côngty đã sử dụng mẫu C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC đến hếtngày 31/10/2014 thì vẫn hợp lệ. Trường hợp Công ty nộp thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu vàongân sách nhà nước thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 126/2014/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
4162- 24536/2014/dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga