BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 127/TCT-CS
V/v thời gian miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1294/CT-KTT ngày 22/10/2008 của Cục thuếtỉnh Bình Phước về thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của BộTài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BộTài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: "Các cơ sở kinh doanh trongnước đã thành lập trước đây có điều kiện ưu đãi đầu tư theo các văn bản quyphạm pháp luật trước đây, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thìđược hưởng ưu đãi về thuế theo các điều kiện ưu đãi đầu tư trước đây cho khoảngthời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004.

Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây khôngthuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tạiThông tư này thì được hưởng ưu đãi về thuế đãi theo hướng dẫn tại Thông tư nàycho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004".

Tại Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 củaChính phủ, Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC (nêu trên) quy định thờigian miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầutư được tính kể từ khi cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanhtrong nước đã thành lập trước ngày 01/01/2004, trước đây không thuộc diện ưuđãi đầu tư nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Thông tư số128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC thì được hưởng ưu đãi thuế theoquy định tại các Thông tư trên cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày01/01/2004; thời gian miễn, giảm thuế TNDN còn lại được xác định bằng số năm cơsở kinh doanh được miễn, giảm thuế theo hướng dẫn tại Nghị định số164/2003/NĐ-CP (nêu trên) trừ (-) đi thời gian (theo năm) tính từ khi cơ sởkinh doanh bắt đầu có thu nhập chịu thuế đến ngày 01/01/2004; cơ sở kinh doanhtính thời gian miễn, giảm thuế bắt đầu từ kỳ tính thuế có thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Phước biết vàcăn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương