TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 127/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Chi nhánh Hợp tác xã 27/7 Duệ Đông.
(Số 1A1 Phố Gầm Cầu-Phường Đồng Xuân-Q.Hoàn Kiếm-TP Hà Nội)

Trả lời công văn số …/ 2012/CV-Duedong ngày 01/02/2012 của Chinhánh Hợp tác xã 27/7 Duệ Đông về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK;Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559 ngày 06/02/2012tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 09h27 phút ngày 06/02/2012, Chinhánh Hợp tác xã 27/7 Duệ Đông, MST: 2300223988-001 không còn nợ thuế và các khoảnphải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày(kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuếxuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Chi nhánh Hợp tác xã. Trường hợp xácđịnh Chi nhánh Hợp tác xã còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 vàcác trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuấtnhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tìnhtrạng nợ thuế của Chi nhánh Hợp tác xã; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quantỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệmvề các khoản nợ của Chi nhánh Hợp tác xã tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Chi nhánh Hợp tácxã đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thìyêu cầu Chi nhánh Hợp tác xã phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quanđến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phóng hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bảnnày với điều kiện Chi nhánh Hợp tác xã có bản cam kết không có các khoản nợthuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày kývăn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Hợptác xã 27/7 Duệ Đông và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn