BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK thiết bị toàn bộ & kỹ thuật
(Đ/c: 37 Trần Phú – Thành phố Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 01/CNHP ngày 05/12/2011 của Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK thiết bị toàn bộ& kỹ thuật về việc truy thu thuế đối với xe ô tô do Công ty nhập khẩu năm2004-2005 theo Thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 của Tổng cục Hải quan.Về vấn đề này, ngày 17/01/2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 238/TCHQ-TXNKtrả lời doanh nghiệp. Đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK thiết bị toàn bộ& kỹ thuật thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 238/TCHQ-TXNK nêutrên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánhCông ty TNHH MTV XNK thiết bị toàn bộ & kỹ thuật được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra TCHQ (để biết)
- Lưu: VT, TXNK-TG (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường