BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/TCT-PCCS
V/v: áp dụng thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh ngoài giấy phép đầu tư

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11895/CT-TTr1 -Đ3 ngày24/11/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thuế suấtthuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng khôngđược quy định tại giấy phép đầu tư của Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đối với năm tài chính 2001 đến năm tài chính2003:

Tại Điểm 8, Mục II, Phần D, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp quy định: "Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài, Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh,cho các nhà đầu tư nước ngoài theo điểm 7, điểm 8 mục I Phần Đ được ghi tronggiấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi được sự thống nhất của BộTài chính”.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công tyTNHH Nidec Tosok Việt Nam có hoạt động cho thuê nhà xưởng nhưng không được quyđịnh tại giấy phép đầu tư do đó không được hưởng ưu đãi về thuế suất và ưu đãimiễn thuế, giảm thuế TNDN được ghi trong giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩmquyền cấp, Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam phải nộp thuế TNDN theo thuế suất25% đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động cho thuê nhà xưởng theo quy định tạiĐiểm 2, Mục V, Phần B, Thông tư số 18/2002/TT-BTC nêu trên.

2/ Từ năm tài chính 2004 đến năm tài chính 2006:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục VI, Phần B, Thôngtư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Trường hợp Công ty TNHHNidec Tosok Việt Nam có hoạt động cho thuê nhà xưởng ngoài mục tiêu được quyđịnh tại giấy phép đầu tư do đó không được hưởng ưu đãi về thuế suất cũng nhưưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN, Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam phải nộpthuế TNDN với thuế suất là 28%.

3/ Kể từ năm tài chính 2007 trở đi:

Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam thực hiệnnghĩa vụ thuế theo quy định tại Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 134/GPĐC6 -KCX-HCM ngày 23/5/2006 do Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệpthành phố Hồ Chí Minh cấp và các quy định hiện hành về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố HồChí Minh biết và thông báo cho đơn vị thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương