BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1271/LĐTBXH-BVCSTE
V/v triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2013

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thựchiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cườngsự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trongtình hình mới; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020theo Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ, Tháng hành động vì trẻ em tiếp tục trở thành đợt truyền thông, vận động xãhội lớn thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách, mục tiêu của Nhànước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

Năm2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai Thánghành động vì trẻ em từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề “Tạocơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”.

Đểtriển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2013, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương:

1.Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiếttriển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2013 với chủ đề: “Tạo cơ hộiphát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”.

2.Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ; xây dựng kế hoạch, lồng ghép các mục tiêu, hoạt động, giải pháp của Chươngtrình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 trong chương trình, kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đánh giá, kiểm tra, thanh traviệc thực hiện chính sách và sử dụng các nguồn lực dành cho trẻ em nghèo, trẻem miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

3.Chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở tại địa phương và đề nghị với cấpủy Đảng chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội có kế hoạch cụ thể và việc làmthiết thực về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, tậptrung vào chủ đề: “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo vàtrẻ em dân tộc thiểu số” trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2013.

4.Bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp, tổchức Mùa hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em, tổ chức các hoạt động trợ giúp trẻem nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặcbiệt thiết thực và hiệu quả để tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em.

5.Có kế hoạch tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc trong thực tế vềcông tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa phương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, Cục BVCSTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

KHẨU HIỆU VÀ THÔNG ĐIỆP THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM2013

1.Tạo cơ hội cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số đến trường.

2.Trẻ em - niềm hạnh phúc của mỗi gia đình.

3.Tình nguyện vì trẻ em - vì hiện tại và tương lai.

4.Đầu tư cho trẻ em để phát triển bền vững.

5.Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

6.Chung tay góp sức vì sự no ấm của trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc.

7.Hướng tới một xã hội không có trẻ em nghèo khó và thất học.

8.Vì tương lai của đất nước hãy chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc.