Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CỤCKIỂM TRA THU THUẾ XNK SỐ 1271/TCHQ-KTT
NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 2001 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH
GIÁ TÍNH THUẾ LINH KIỆN XE MÁY NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ bảng giá tốithiểu ban hành kèm theo Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/03/2001 của Tổngcục trưởng Tổng cục Hải quan.

Cục KTTTXNK hướng dẫnáp giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng bộ linh kiện xe máy không đồng bộ tại quyếtđịnh nêu trên như sau:

"Bộ linh kiện xe máy không đồng bộ thì giá tính thuếđược xác định trên cơ sở giá xe nguyên chiếc quy định tại bảng giá của Bộ Tàichính trừ đi tỷ lệ nội địa hoá đã được Bộ Công nghiệp chấp nhận sau đó trừ tiếp10% chi phí lắp ráp (không trừ lùi tiếp 30% theo quy định tại Điều 1 Quyết địnhnày)".

Quy định trên đây được hiểu như sau:

Giá tính thuế bộ linh kiện xe máy không đồng bộ = giá tínhthuế xe nguyên chiếc cùng loại x (100% - Tỷ lệ nội địa hoá đã được Bộ Côngnghiệp chấp nhận - 10%).

Mức giá này áp dụng ngay cho các trường hợp:

- Không đủ điều kiện xác định giá tính thuế theo hợp đồng;

- Đủ điều kiện xác định giá tính thuế theo hợp đồng quy địnhtại Điểm I Thông tư số 92/1999/TT-BTC ngày 24/7/1999 của Bộ Tài chính nhưng giáhợp đồng thấp hơn giá tối thiểu xác định theo công thức trên.

Ví dụ: Một bộ linh kiện xe máy có tỷ lệ nội địa hoá là 45%và giá xe nguyên chiếc cùng loại quy định tại bảng giá tối thiểu là 1.000USD/chiếc thì giá tối thiểu được xác định như sau:

1.000 USD x (100% - 45% - 10%) = 450 USD

Riêng đối với lô hàng bộ linh kiện xe máy không đồng bộ nhậpkhẩu là nguyên liệu, vật tư trực tiếp đưa vào sản xuất, lắp ráp nếu có đủ cácđiều kiện như quy định tại điểm II Mục C Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày11/11/1997, Điểm II Thông tư số 92/1999/TT-BTC ngày 24/7/1999 của Bộ Tài chínhthì được áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo giá ghi trên hợp đồng ngoạithương.

Cục KTTTXNK thông báo để Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố thực hiện.