BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1271 TCT/NV5
V/v thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 711/CT-TQD đề ngày 13/08/2002 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về nghĩa vụ thuế đối với các nhà thầu nước ngoài của Công ty Du lịch Hải dương, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Ngày 07/3/2002 Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 1019 TCT/NV5 hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với các nhà thầu nước ngoài của Công ty Du lịch Hải dương-thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục thuế tỉnh Khánh hoà căn cứ vào hướng dẫn tại công văn này, thực tế thực hiện hợp đồng, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng cùng các hồ sơ, chứng từ có liên quan để xác định nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài theo nguyên tắc:

Trường hợp theo hợp đồng, các hoạt động cung cấp dịch vụ (quảng cáo, tiếp thị...) của các tổ chức, cá nhân nước ngoài (nhà thầu nước ngoài) diễn ra tại Việt Nam thì phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC Trường hợp theo hợp đồng, các hoạt động cung cấp dịch vụ nêu trên của các tổ chức, cá nhân nước ngoài diễn ra ở ngoài Việt Nam (không thực hiện tại Việt Nam) thì không thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC .

Công văn này thay thế công văn số 126 TCT/CS ngày 08/01/2002 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh hoà biết hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến