BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1272/BCT-KHCN
V/v đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương;
- Các tập đoàn: Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Viễn thông quân đội (Viettel);
- Các Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Công Thương;
- Các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ.

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp côngnghệ cao đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Quyết định 842/QĐ-TTg và Kế hoạch CNC) và Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao” (sau đây gọi tắt là Quyết định 347/QĐ-TTg và Chương trình CNC), Bộ Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân đăng ký dự án tham gia thực hiệnKế hoạch CNC năm 2016 và Chương trình CNC kế hoạch năm 2017. Dự án đăng ký đề xuất cần bám sát và thuộc phạm vi, đối tượng, Mục tiêu, nội dung của Kế hoạch CNC và Chương trình CNC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng:

Dự án đề xuất là dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao có công nghệ, sản phẩm thuộc Danh Mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển, Danh Mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với đối tượng, Mục tiêu được quy định tại Quyết định 842/QĐ-TTg và Quyết định 347/QĐ-TTg .

2. Nội dung của dự án:

a) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Kế hoạchCNC: Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao đăng ký tham gia thực hiện Kế hoạch CNC là dự án đầu tư có nội dung phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 842/QĐ-TTg .

b) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Chương trình CNC: Dự án đăng ký tham gia thực hiện Chương trình CNC là những nhiệm vụ có nội dung phù hợpvới quy định tại Khoản II Điều 1 Quyết định 347/QĐ-TTg và Thông tư số 45/2015/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao.

3. Nội dung cơ chế, chính sách ưu đãi đối với dự án:

a) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Kế hoạchCNC: Nội dung cơ chế, chính sách ưu đãi cho dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định bao gồm ưu đãi vay tín dụng đầu tư nhà nước của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, miễn giảm thuế, tiền thuê đất và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại Tiết 4 Khoản III Điều 1 Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

b) Đối với dự án đăng ký tham gia thực hiện Chương trình CNC: Nội dung cơ chế, chính sách ưu đãi cho nhiệm vụ bao gồm hỗ trợ kinh phí ngân sách nhà nước từ Bộ Công Thương và các ưu đãi khác theo quy định tại Tiết 4 Khoản III Điều 1 Quyết định 347/QĐ-TTg .

Hồ sơ đăng ký dự án thực hiện Kế hoạch CNC bao gồm: (1) Công văn đăng ký của chủ dự án gửi Bộ Công Thương (Mu 1); (2) Bản đăng ký đề xuất dự án (Mu 2); (3) Thuyết minh ý tưởng dự án (Mu 3) được gửi kèm theo công văn này.

Hồ sơ đăng ký dự án thực hiện Chương trình CNC được quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao.

Mu các hồ sơ được đăng tại địa chỉ http://www.moit.gov.vn.

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về địa chỉ: Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15 tháng 3 năm 2016 (đợt 1) hoặc trước ngày 15 tháng 7 năm 2016 (đợt 2).

Trong quá trình xây dựng đề xuất dự án, để được hướng dẫn giải đáp, cung cấp thêm thông tin đề nghị liên hệ Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương theo đầu mối: ông Lê Việt Cường, điện thoại (04)2220 2312, email: cuonglv@moit.gov.vn (về Kế hoạch CNC) hoặc ông Nguyễn Bá Chiến, điện thoại (04)2220 2438, email: chiennb@moit.gov.vn (về Chương trình CNC)./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHCN (cuonglv).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng