BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1272/BNN-KHCN
V/v: Điều chỉnh nội dung thực hiện đề tài điều khiển giới tính tôm càng xanh thuộc chương trình CNSH

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: ViệnNghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Phúccông văn số 48/VTS .II ngày 26 tháng 02 năm 2012 của Viện Nghiên cứu nuôi trồngthủy sản II về việc đề nghị điều chỉnh nội dung đề tài “Nghiên cứu các giảipháp công nghệ điều khiển giới tính tôm càng xanh(Macrobrachiumrosenbergii)” do Ths. Bùi Thị Liên Hà làm chủ nhiệm đề tài. Sau khi xem xétCông văn và các căn cứ: (i) Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng rà soát nhiệm vụKHCN thuộc Chương trình CNSH tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 9.2012; (ii)Thông báo số 4300/BNN-KHCN ngày 18/12/2012 và kết quả rà soát các nhiệm vụ KHCNthuộc Chương trình CNSH nông nghiệp và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn có ý kiến như sau:

1.Không đồng ý với đề nghị của Đơn vị về việc tiếp tục thực hiện nội dung 1 (Thửnghiệm công nghệ iRNA trong sản xuất tôm càng xanh toàn đực) vì nội dung nàykhông có hiệu quả từ khi thực hiện đến thời điểm hiện tại.

2.Đồng ý với Đơn vị về đề nghị dừng nội dung 2 (Thăm dò công nghệ laser phá hủytuyến đực tôm càng xanh tạo con cái giả) vì nội dung này không khả thi.

3.Đồng ý với đề nghị của Đơn vị về việc tổng hợp số liệu và đánh giá kết quả thínghiệm đối với nội dung 3 (Thử nhiệm bổ sung dopamine trong ương nuôi ấu trùngảnh hưởng đến chuyển đổi giới tính tôm càng xanh) và nội dung 4 (Nghiên cứu ảnhhưởng của nhiệt độ đến sự chuyển giới tính ấu trùng tôm càng xanh nhằm tạo tômcái giả).

4.Đề nghị Đơn vị, Chủ nhiệm đề tài khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và gửi báocáo về việc tiếp thu các ý kiến tại công văn này, báo cáo khoa học và báo cáotài chính đến thời điểm hiện tại về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trướcngày 31/3/2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính (để p/h);
- Lưu VT
.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu