BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1272/BNN-TY
V/v hỗ trợ hóa chất Chlorine từ quỹ dự trữ Quốc gia phòng chống dịch bệnh tôm nuôi

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ

Theo báo cáo củacác địa phương từ đầu năm đến nay, do diễn biến phức tạp của thời tiết (đặcbiệt là trong tháng 4), môi trường nuôi ngày càng suy thoái và chất lượng congiống kém đã tạo điều kiện cho dịch bệnh trên tôm mà chủ yếu là bệnh đốm trắngphát triển gây thiệt hại đáng kể cho nhiều địa phương. Các tỉnh bị thiệt hạilớn do biến động môi trường và dịch bệnh đốm trắng tập trung ở một số tỉnhduyên hải miền Trung (Bình Định) và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long (gồm SócTrăng, Bến Tre, Cà Mau). Tổng diện tích thiệt hại ở 04 tỉnh này ước tính khoảng18.441 ha, trong đó Sóc Trăng là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất với 13.472ha.

Qua thực tếnhững năm trước đây cho thấy do nguồn ngân sách địa phương dành cho công tácphòng chống dịch bệnh thủy sản còn hạn hẹp nên chưa hỗ trợ được nhiều cho ngườidân trong công tác chống dịch. Vì vậy, khi tôm nuôi bị bệnh nhiều hộ nuôi tômđã tự ý xả thải tôm và nước đầm nuôi tôm bị bệnh chưa qua xử lý ra môi trườnglàm dịch bệnh lây lan nhanh trên diện rộng.

Theo đề nghị củaUBND tỉnh Bình Định (công văn số 1204/UBND-KTN ngày 26/4/2011); UBND tỉnh BếnTre (công văn số UBND-KTN ngày 27/4/2011); Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh SócTrăng (công văn số 16/KH .NN.TS ngày 22/4/2011); UBND tỉnh Cà Mau (công văn số 1004/UBND-NN ngày 23/3/2011) về việc xin hỗ trợ hóa chất phòng chống dịch bệnhthủy sản với số lượng cụ thể như sau:

- Tỉnh BìnhĐịnh: 20 tấn

- Tỉnh Bến Tre:100 tấn

- Tỉnh SócTrăng: 100 tấn

- Tỉnh Cà Mau:100 tấn

Tổng số: 320tấn

Căn cứ vào tìnhhình dịch bệnh, diện tích thả nuôi tôm và để giúp các tỉnh trên nhanh chóng dậptắt dịch bệnh và phục hồi môi trường sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất không thu tiền hóa chất Chlorinedự trữ Quốc gia hỗ trợ cho các tỉnh trên theo số lượng như sau:

- Tỉnh BìnhĐịnh: 10 tấn

- Tỉnh Bến Tre:30 tấn

- Tỉnh SócTrăng: 50 tấn

- Tỉnh Cà Mau: 30tấn

Tổng số: 120tấn

Kính trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh: Bình Định, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần