BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1272/TCHQ-KTTT
V/v khai tờ khai trị giá

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 216/HQHCM-TGTT ngày 22 tháng 1 năm 2010 củaCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc khai tờ khai trị giá, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ:

- Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của BộTài chính.

- Thông tư 163/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2009 của BộTài chính.

Không phải khai báo trị giá trên tờ khai trị giá tính thuếkhi hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán được xác định trị giá tínhthuế theo trị giá khai báo quy định tại khoản 7 mục VIII phần II Thông tư40/2008/TT-BTC

Đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồngmua bán thuộc quy định tại khoản 7 mục VIII phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC nhưng có trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định thì vẫn phải khai báotrên tờ khai trị giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng