Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 12725/TC-VP NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2003
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 59/2003/TT-BTC
NGÀY 23/6/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính đã banhành Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách nhà nước; do sơ suất tại một số biểu mẫu Phụ Lục số 6, BộTài chính xin đính chính như sau:

- Tại biểu số 24 - Phụ lục số 6, quy định: "Tỉnh (thànhphố):........" nay sửa thành: "Huyện (quận, thị xã, thành phố):.........".

- Tại biểu số 34 - Phụ lục 6, quy định: "(Dùng cho UBNDtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp)" naysửa thành: "(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình Hộiđồng nhân dân cùng cấp)".

Bộ Tài chính xin đính chính để Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Ban, ngành liên quan và các chínhquyền địa phương cấp dưới tổ chức thực hiện.