TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1273/GSQL-GQ3
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 2842/HQHN-GSQLngày 20/9/2013 và công văn số 3020/HQHN-GSQL ngày 04/10/2013 của Cục Hải quanthành phố Hà Nội; công văn số 1611/HQĐNg-GSQL ngày 30/8/2013 và công văn số 1733/HQĐNg-GSQLngày 20/9/2013 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc nêu tại trích yếu,Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan thành phốHà Nội, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quantại công văn số 1163/TCHQ-GSQL ngày 07/3/2013, công văn số 7651/TCHQ-GSQL ngày12/12/2013 và hồ sơ liên quan, nếu đáp ứng quy định và xét thấy không có dấuhiệu lợi dụng chính sách nhập khẩu xe theo chế độ quà biếu, tặng để tránh chínhsách quản lý việc nhập khẩu xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chưa quasử dụng quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ CôngThương thì Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thựchiện cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định.

2. Trường hợp đủ điều kiện cấp giấyphép nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu, tặng, đề nghị Cục Hải quan thành phố HàNội, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng có văn bản thông báo việc cấp giấy phépnhập khẩu xe cho Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để CụcThuế thực hiện việc theo dõi, tính thuế theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, CụcHải quan thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga