BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1273/TCHQ-TXNK
V/v đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 381/HQCT-NV ngày05/03/2013 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ phản ánh vướng mắc về việc đăng ký danhmục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định. Với tính chất vụ việcphức tạp nhưng Cục Hải quan TP. Cần Thơ không gửi kèm hồ sơ cụ thể, do đó, Tổngcục Hải quan không có đủ cơ sở để trả lời Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNXK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ