BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1273 TCT/NV2
V/v miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

Trả lời công văn số 585/CV-VTC của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC về việc miễn giảm thuế của Trung tâm Thẻ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo nội dung các Điều 7, Điều 11 tại hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Viễn thông VTC và Công ty TNHH Thiên Việt ngày 15/11/2000 thì Trung tâm sản xuất thẻ thông minh là 1 cơ sở sản xuất kinh doanh độc lập (hạch toán doanh thu, chi phí, lãi, lỗ riêng), thu nhập được chia cho các bên là thu nhập sau thuế. Do vậy Trung tâm không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc