BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1274/BCT-XNK
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện kết luận tại cuộc họp giữa Tổng cục Hải quan vàcác Bộ ngành ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc xử lý các Giấy Chứng nhận xuấtxứ (C/O) Mẫu E giả theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương xintrao đổi như sau:

Bộ Công Thương đã gửi thư cho đầu mối liên lạc phía TrungQuốc và đề nghị cho biết quy trình cấp C/O Mẫu E của Trung Quốc, phía TrungQuốc đã trả lời như sau:

Mỗi Bên tham gia Hiệp định ACFTA đều phải tuân thủ các quyđịnh về việc cấp và kiểm tra Giấy Chứng nhận xuất xứ: (1) Nhà sản xuất/ nhàxuất khẩu nộp hồ sơ xin cấp C/O; (2) cơ quan được uỷ quyền cấp C/O kiểm tra kỹnội dung khai trên C/O; (3) C/O chỉ được ký và đóng dấu sau khi cơ quan cấp C/Ođảm bảo chắc chắn rằng các quy tắc xuất xứ và quy định về việc cấp và kiểm traGiấy Chứng nhận xuất xứ đã được tuân thủ đầy đủ.

Phía Trung Quốc cho biết không chấp nhận chữ ký và con dấuđược in sẵn trên các C/O chưa khai và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam nếu pháthiện trường hợp C/O có con dấu và chữ ký in sẵn,

Bộ Công Thương xin thông báo và đề nghị quý Tổng cục làm cácthủ tục cần thiết để trao đổi với phía Trung Quốc về các C/O Mẫu E đã được ViệnKhoa học Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) xác định là có con dấu và chữ ký được insẵn bằng kỹ thuật in lưới./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hồ Quang Trung