BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1274/BTC-TCHQ
V/v phân loại ống thuỷ tinh của thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được báo cáo của cơ quan Hảiquan và phản ánh của doanh nghiệp về việc xác định mã số, thuế suất mặt hàngống thuỷ tinh hai lớp hút chân không, đã tráng phủ lớp hấp thụ nhiệt bên trongdùng để sản xuất thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Về vấn đềnày, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biểuthuế nhập khẩu ưu đãi chưa chi tiết cụ thể tên mặt hàng ống thuỷ tinh hai lớphút chân không, đã tráng phủ lớp hấp thụ nhiệt bên trong dùng để sản xuất thiếtbị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, chỉ quy định cụ thể tên cho mặt hàngThuỷ tinh ở dạng ống (nhóm 7002) và Các sản phẩm khác bằng thuỷ tinh (nhóm7020); Do đó trong quá trình triển khai thực hiện, ngày 19/08/2005 Tổng cục Hảiquan có Công văn số 3355/TCHQ-GSQL hướng dẫn phân loại mặt hàng trên vào nhóm7002 có mã số 7002.31.90 hoặc 7002.32.90 hoặc 7002.39.90 tùy theo vật liệu thuỷtinh sản xuất ống và đường kính ống. Tuy nhiên hướng dẫn chưa được cụ thể, chưasát với hàng hóa thực nhập nên việc xác định mã số chưa thống nhất, biểu thuếcòn bất hợp lý (máy đun nước nóng hoàn chỉnh thuế suất 10%, trong khi đó linhkiện là 30%).

Để xác định chính xác mã số, thuế suất cho mặthàng trên, trong thời gian chờ chi tiết, cụ thể tên hàng và điều chỉnh mức thuếsuất phù hợp, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chưa truy thu thuế, giữnguyên mã số, thuế suất và tiếp tục thực hiện việc phân loại theo hướng dẫn củaTổng cục Hải quan tại Công văn số 3355/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2005.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh,thành phố biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hoàng Anh Tuấn