BỘ TƯ PHÁP

--------------

Số: 1274/BTP-TĐKT

V/v: đôn đốc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2010

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

- Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố

Ngày 12 tháng 3 năm 2010 Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản số 635/BTP-TĐKT về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua ngành Tư pháp lần thứ III năm 2010, thời gian được quy định phải xong trước ngày 15 tháng 5 năm 2010. Tuy nhiên, cho đến nay mới có rất ít đơn vị tổ chức Hội nghị.

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra, Bộ Tư pháp đề nghị:

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự địa phương khẩn trương tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2010.

- Đăng ký lịch tổ chức Hội nghị về Bộ Tư pháp (Vụ Thi đua, Khen thưởng) trước ngày 14 tháng 5 năm 2010.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử;

- Lưu: VP, Vụ TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thúy Hiền