BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1274/CN-GSL
V/v: Chủ động phục hồi chăn nuôi sau bão, lũ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh NghệAn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Trong thời gian vừa qua, thời tiết có nhiều diễn biến phứctạp: mưa, bão, lũ lụt xảy ra trên diện rộng đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất chănnuôi. Để khắc phục thiệt hại, Cục Chăn nuôi đề nghị Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn các tỉnh trên chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp sau đây:

1. Chỉ đạo thực hiện ngay các công tác:

- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường: nhà ở, khu chănnuôi, chuồng trại…

- Sửa chữa, làm mới chuồng trại, cơ sở chăn nuôi.

- Chạy chữa, phục hồi những vật nuôi ốm, yếu sức sau lũ lụttrên cơ sở hỗ trợ thức ăn.

2. Thống kê, đánh giá, phân loại mức độ thiệt hại chi tiếttheo huyện, xã:

- Thiệt hại về số đầu con: trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầmvà các loại vật nuôi khác.

- Thiệt hại về cơ sở hạ tầng chăn nuôi: chuồng trại, trangtrại, hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi, cơ sở dịch vụ chăn nuôi thú y.

- Thiệt hại về cơ sở thức ăn, liên quan thức ăn:

+ Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi.

+ Kho bảo quản, chế biến thức ăn chăn nuôi.

+ Nguồn thức ăn dự trữ (rơm, rạ, cỏ khô).

3. Kế hoạch hỗ trợ, cung cấp giống trâu, bò, gia cầm cho cáccơ sở chăn nuôi

- Thực tế giống có thể đáp ứng, điều phối trong địa phương.

- Số lượng giống thiếu và khả năng cung cấp, nguồn cung cấp,thời hạn cung cấp.

- Điều phối hỗ trợ sức kéo trong địa phương.

- Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển con giống vật nuôi.

4. Tạo và tìm nguồn thức ăn

- Đánh giá lại nguồn thức ăn tự nhiên và phụ phẩm còn lại đểphục vụ trước mắt: cỏ, rơm khô, cây ngô, sắn…

- Triển khai trồng ngô dày, cỏ và các loại cây xanh có khảnăng phục hồi nhanh nhất làm thức ăn cho vật nuôi.

5. Tiêm phòng các bệnh theo quy định, kiểm soát chặt chẽ vậtnuôi đặc biệt những nơi trước đây có dịch.

6. Tổ chức các đoàn đi đến các huyện, xã, bản kiểm tra,hướng dẫn việc thực hiện và chỉ đạo các biện pháp triển khai cụ thể. Trong quátrình triển khai, nếu gặp khó khăn, báo cáo về Cục Chăn nuôi để xử lý và tìmcác biện pháp tháo gỡ kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- TT. Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Cục Thú y (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSL.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao