BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1274/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Trungtâm Giáo dục từ xa tỉnh Điện Biên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 47/TTĐN /GDTX ngây 11/08/2012 của Trung tâm Giáo dục từ xa (GDTX) tỉnh Điện Biênđề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Trung tâm giáodục từ xa tỉnh Điện Biên.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Ngày 02/03/2009, Bộ Tài chính đã cócông văn số 2254 BTC/TCT hướng dẫn về chứng từ thu học phí hoạt động đào tạotheo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập(xin xem bản photocopy đính kèm). Hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 2254BTC/TCT nêu trên của Bộ Tài chính chỉ áp dụng đối với cơ sở đào tạo công lập cóthực hiện các hoạt động đào tạo tại chức, đào tạo văn bằng 2 dưới hình thức họctại trường hoặc liên kết với các địa phương, đơn vị theo chương trình và chỉtiêu kế hoạch tuyển sinh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao; thực hiện thuhọc phí theo mức thu quy định của Nhà nước; học phí đào tạo năm trong kế hoạchthu chi của nhà trường theo quy định của Nhà nước. Việc Trung tâm GDTX tỉnhĐiện Biên (với vai trò là đơn vị phối hợp đào tạo) phối hợp với các trường Đạihọc, cao đẳng (là đơn vị chủ trì đào tạo) thực hiện các dịch vụ liên kết, tuyểnsinh theo các hợp đồng liên kết đào tạo và hưởng doanh thu theo tỷ lệ của từnghợp đồng thì khoản doanh thu này của Trung tâm GGDTX tỉnh Điện Biên thuộc diệnchịu thuế TNDN theo quy định.

Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên cótrách nhiệm kê khai và nộp thuế TNDN đối với khoản doanh thu thu được từ việcký kết các hợp đồng dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Tổng cục Thuế thông báo để Trung tâmGDTX tỉnh Điện Biên được biết. Đề nghị Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên liên hệvới cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- TCT
- Cục thuế tỉnh Điện Biên
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường