TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phương Thúy.
(Đ/c: 91A đường Tân Chánh Hiệp 24, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM)

Trả lời văn bản số 24/PT-HN ngày 11/9/2014 của Công ty TNHH TMDV XNK Phương Thúy về việc đề nghịhướng dẫn làm thủ tục NK gỗ từ Campuchia, Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về giấy phépCITES xuất khẩu của Campuchia:

Căn cứ văn bản số 164/CTVN-THGP ngày 06/8/2014 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thì mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ và gỗ dán phải xin giấy phép CITES khi xuất khẩu, nhậpkhẩu.

Khái niệm gỗ tròn,gỗ xẻ đã được quy định cụ thể tại Điều 3 Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, riêng khái niệmgỗ tròn đối với các loại gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm sẽ không phân biệtkích thước.

Đề nghị doanhnghiệp căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT dẫn trên, đốichiếu với thực tế hàng hóa để biết hàng hóa dự kiến nhập khẩu có cần giấy phépCITES không.

2. Về việc xácđịnh khối lượng gỗ:

Căn cứ Khoản 1Điều 4 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâmsản thì việc xác định số lượng, khối lượng gỗ thực hiện như sau: Đối với gỗgốc, rễ, gỗ có hình thù phức tạp, gỗ dạng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụbao gồm cả rễ, thân, cành, lá, nếu không thể đo được đường kính, chiều dài đểxác định khối lượng, thì cân trọng lượng theo đơn vị là ki-lô-gam (kg) và quyđổi cứ 1000kg bằng 1m3 gỗ tròn hoặc đo, tính theo đơn vị ster và quyđổi cứ 1 ster bằng 0.7m3 gỗ tròn.

Đề nghị doanhnghiệp căn cứ quy định trên và đối chiếu với thực tế hàng hóa dự kiến nhập khẩuđể xác định khối lượng.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để doanh nghiệp được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha