ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1275/SL ĐTBXH-LĐ
V/V: Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2005 và nhu cầu tuyển mới lao động trong năm 2006

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2006

Kính gởi: Ban giám đốc Tổng công ty, công ty,doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông tư 20/2003/TT-BL ĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Nghị định số 39/2003/N Đ-CPngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển dụng lao động.

Nhằm nắm thựctrạng lao động tại các doanh nghiệp đểcó cơ sở hoạch định chương trìnhmục tiêu giải quyết việc làm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các Tổng côngty, công ty, doanh nghiệp trực thuộc Trung ương và Thànhphố, các doanh nghiệp hoạt động theo LuậtDoanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trênđịa bàn thành phố báo cáo thống kê tình hình sử dụnglao động năm 2005 và kế hoạch tuyển mớilao động năm 2006 theo các biểu (kèm theo công văn này):

- Biểu 1: Báo cáo tình hình sửdụng lao động năm 2005 và dự kiến tuyểnlao động năm 2006.

- Biểu 2: Báo cáo các ngànhnghề nhu cầu tuyển mới lao động năm2006.

Các báo cáo gởi về SởLao động -Thương binh và Xã hội TP (Phòng Lao độngTiền lương - Tiền công, địa chỉ 159 Pasteur,Quận 3) trước ngày 10/4/2006.

Đề nghị các doanh nghiệpquan tâm thực hiện tốt công tác báo cáo theo quy địnhđể Sở Lao động -Thương binh và Xã hộitổng hợp làm cơ sở định hướng và thựchiện kế hoạch lao động - việc làm năm2006, thời kỳ 2006-2010 trên địa bàn thành phố HồChí Minh. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đềnghị trao đổi với Sở Lao động -Thươngbinh và Xã hội Thành phố (phòng Lao động - Tiền lương- Tiền công, điện thoại 8.205.149) ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Thành ủy, UBND.TP, HĐND.TP, Bộ Lao động - TBXH } để báo cáo
- Các VP đại diện của các Bộ, Ngành, Trung ương đóng trên địa bàn TP, các Sở, Ngành, các Phòng LĐ- TBXH Quận, Huyện để phối họp
- Lưu

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đinh Kim Hoàng

Biểu 1Tên đơn vị:..........................................

Địa chỉ:...............................................

Điện thoại:..........................................

Cơ quan chủ quản:..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2005

BÁOCÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2005
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2006

Kính gởi: Phòng Lao động - Tiềnlương - Tiền công - Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội Thành phố

Đơnvị: Người

Số TT

Nội dung

Lao động

Số LĐ đã qua đào tạo

Ghi chú

Tổng số LĐ

Trong đó Nữ

1

2

3

4

5

6

I

Tổng số lao động có mặt vào 01/1/2005

II

Số lao động tăng, giảm trong năm 2005

1

Số lao động tăng trong kỳ

2

Số lao động giảm trong kỳ

III

Số lao động có mặt vào 31/12/2005

Số lao động có giao kết hợp đồng lao động

Trong đó hình thức hợp đồng lao động:

1

Không xác định thời hạn

2

Xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng

3

Thời hạn dưới 12 tháng

IV

Dự kiến tuyển lao động của năm 2006

1

Tổng số lao động dự kiến tuyển

2

Hình thức tuyển

a

Tự tuyển

b

Thông qua tổ chức giới thiệu việc làm

Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Cột số 5: ghi rõ số lao độngđã qua đào tạo trong tổng số lao động đãthống kê tại cột 3


Biểu 2

Tên doanh nghiệp :………………………………

Địa chỉ :……………………………………………

Điện thoại :………………………………………..

Cơ quan chủ quản :……………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006

BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN MỚILAO ĐỘNG TRONG NĂM 2006

Kính gởi: Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội Thành phố

(Phòng Lao động - Tiềnlương - Tiền công)

STT

Ngành nghề dự kiến tuyển

Tổng số người

Trong đó Nữ

Phân Loại trình độ (người)

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

CNKT bậc 4 trở lên

CNKT bậc 2-3

CNKT bậc 1

Sơ cấp nghiệp vụ

LĐ phổ thông

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

Tổng cộng

Ghi chú: - Cột 2 : ghi các nghề cụ thể doanh nghiệpcó kế hoạch cần tuyển mới năm 2005. Ví dụ:may, điện tử, cơ khí...

- Từ cột 6 đến cột 13: ghi sốlượng ngưòi dự kiến tuyển mới theo trìnhđộ nghề nghiệp.

- Cột 6+7+8+9+10+11+12+13 phải bằng cột3

Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký tên , đóng dấu)