BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bình Phước

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1838/CT-TTr ngày 18/12/2012 và công văn số 364/CT-TTr ngày 19/3/2013 của CụcThuế tỉnh Bình Phước về việc xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Nam Hằng. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 66 Luật doanh nghiệp năm 2005quy định về quyền của chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên như sau:

"Điều 66. Hạn chế đối với quyềncủa chủ sở hữucông ty

1. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rútvốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chứchoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi côngty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ vànghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Trường hợp chuyển nhượng một phầnvốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký chuyển đổithành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thanh viên trở lên trong thời hạn mườilăm ngày, kể từ ngày chuyển nhượng.

2. Chủ sở hữu công ty không được rútlợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụtài sản khác đến hạn. "

- Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn Luật doanh nghiệp quy định:

"1.Công ty TNHH một thànhviên được chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên khi chủ sở hữuCông ty đã góp đủ số vốn vào Công ty như đã cam kết "

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định nêutrên và các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế tại đơnvị, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương xử lý theo quy định củapháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Bình Phước được biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c)
- Vụ PC- TCT
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường