ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/UBND-GT
V/v áp dụng mức lương để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công tình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Điện Biên, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban quản lý dự án.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướngmắc trong công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư có sửdụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 22 tháng 5 năm 2013,UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức cuộc họp bàn về việc áp dụng mức lương trongviệc tính toán chi phí nhân công của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàntỉnh với sự tham gia của các ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao Động - Thương binhvà Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Sau khi nghe báo cáo Biên bản họp liên ngànhngày 09/5/2013 về xác định mức lương áp dụng trong XDCB trên địa bàn tỉnh ĐiệnBiên, ý kiến phát biểu của các ngành dự họp; UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo việcáp dụng mức lương trong tính toán chi phí nhân công của các dự án đầu tư xâydựng có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước như sau:

1. Trong thời gian chờ Chính phủban hành quy định cụ thể về mức lương sử dụng để xác định chi phí nhân công đốivới công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, để thống nhất trongtriển khai và áp dụng mức lương để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ĐiệnBiên thống nhất như sau:

- Các dự án đầu tư xây dựng côngtrình trên địa bàn tỉnh Điện Biên có sử dụng 30% vốn ngân sách nhà nước trở lên(gồm các dự án: Lập mới, đang lập dự án nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phêduyệt, đã được phê duyệt dự án hoặc phê duyệt điều chỉnh dự án trong khoảngthời gian từ ngày 01/10/2011 đến thời điểm trước ngày băn hành Văn bản nàynhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp và gói thầu thiếtbị)áp dụng mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ để lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình.

- Đối với các dự án đã được phêduyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh dự án trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2011đến thời điểm trước ngày ban hành Văn bản này nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhàthầu đối với các gói thầu xây lắp, và gói thầu thiết bị: Yêu cầu các chủ đầutư, đại diện chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ mức lương tối thiểu chung để lập,gửi thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án trước khi triển khai thực hiệncác bước tiếp theo của dự án theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm thựchiện các công việc sau:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liênquan căn cứ vào Quy định mức lương tối thiểu chung được quy định tại Nghị địnhsố 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Phụ lục số 6 kèm theo Thông tưsố 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình, khẩn trương xây dựng và gửi Văn bản hướngdẫn tổ chức thực hiện mục 1 Văn bản này cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư trên địabàn toàn tỉnh trước ngày 30/5/2013.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tham mưu cho UBND tỉnh Văn bản đề nghị Chính phủ xem xét, ban hànhquy định cụ thể về mức lương áp dụng đề xác định chi phí nhân công đối với côngtrình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Văn bản tham mưu trình UBNF tỉnhtrước ngày 05/6/2013 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Nhận được Văn bản này, các Sở, ban, ngành, tỉnh, UBND các huyện, thịxã, thành phố, các Ban quản lý dự án có trách nhiệm triển khai thực hiện đảmbảo các nội dung, yêu cầu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (để b/b);
- TT HĐND tỉnh;
- Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy - HĐND
các huyện, thị xã, thành phố;
- L/đạo VP + CV các khối;
- Lưu: VT, CN, TH, GT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hoàng Văn Nhân