TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12755/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 1 Địa chỉ: 28-30 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCMMã số thuế: 0300853312

Trả lời văn bản số 2103/CV-DVCIQ1 ngày 25/11/2015 của Công ty về chính sách thuế đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2014):

“Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sn xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

Ví dụ 27: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa có thuế GTGT 1 chai nước đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. Công ty Y xuất ra 300 chai nước đóng chai để phục vụ trong các cuộc họp công ty thì Công ty Y không phải kê khai, tính thuế GTGT.

…”

Căn cứ Khoản 7.a, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách đơn giản các thủ tục hành chính (hiệu lực từ ngày 01/01/2015)):

“…

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hànghóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)….”

Trường hợp Công ty có 04 đơn vị (04 đội) trực thuộc đóng cùng địa bàn, hạch toán phụ thuộc, kê khai thuế tập trung tại Công ty, theo trình bày sản phẩm, dịch vụ của các đội sản xuất, cung ứng cho khách hàng còn được Công ty dùng cho nội bộ để tiếp tục phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh thì khi đội Công viên cung cấp cây kiểng cho văn phòng Công ty, điều chuyển xe tay (hoặc sa chữa thùng rác) từ đội Composite về đội Vệ sinh; Đội Dịch vụ công cộng thực hiện hút hầm cầu, làm lắng mỡ... cho các công trình của đội Xây dựng (hoặc đội Xây dựng thực hiện sửa chữa thay thế, nâng cấp công trình dân dụng cho các đội còn lại) Công ty không phải lập hóa đơn và không phải tính, nộp thuế GTGT.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
3089- 8397422/2015/cst /tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga