BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/BGDĐT-NG
V/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Các đại học, học viện, trường đại học

Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTgngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnhthành tích trong giáo dục, trong đó nội dung chủ yếu từ năm học 2007-2008 đốivới các cơ sở giáo dục đại học là “nói không với đào tạo không đạt chuẩn, khôngđáp ứng nhu cầu xã hội”; thực hiện lộ trình xây dựng Quy định của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại giảng viên, giáo viên trung cấpchuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, trườngđại học (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục đại học) tổ chức lấy ý kiếnphản hồi từ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung làngười học) về hoạt động giảng dạy của giảng viên như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Việc lấy ý kiến phản hồi từ ngườihọc về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm:

1. Góp phần thực hiện Quy chế dânchủ trong cơ sở giáo dục đại học;

2. Góp phần nâng cao tinh thầntrách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của cơ sở giáodục đại học, xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghềnghiệp và trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại;tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập,rèn luyện của bản thân; từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sởgiáo dục đại học;

3. Tạo thêm một kênh thông tin để:

- Giúp giảng viên có thể tự điềuchỉnh hoạt động giảng dạy;

- Góp phần thực hiện công tác kiểmđịnh chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

- Giúp cán bộ quản lý trong các cơsở giáo dục đại học có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên;

- Góp phần phòng ngừa những tiêucực trong hoạt động giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học; phát hiện và nhânrộng những điển hình tốt trong đội ngũ giảng viên.

II. YÊU CẦU

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọngđạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc;

- Người học hiểu rõ mục đích, ýnghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo phiếu đánhgiá (công cụ) do cơ sở giáo dục đại học cung cấp. Chỉ những phiếu đánh giá nàymới có giá trị thống kê, phân tích;

- Thông tin phản hồi từ người họcvề hoạt động giảng dạy của giảng viên phải được xử lý khách quan, trung thực,thông báo cho giảng viên và được sử dụng đúng mục đích.

III. NỘI DUNG, CÔNG CỤ

1. Nội dung

Việc lấy ý kiến phản hồi từ ngườihọc về hoạt động giảng dạy của giảng viên cần tập trung vào các nội dung:

- Nội dung và phương pháp giảng dạycủa giảng viên;

- Tài liệu phục vụ giảng dạy vàthời gian lên lớp của giảng viên;

- Trách nhiệm và sự nhiệt tìnhgiảng dạy của giảng viên đối với người học;

- Khuyến khích sáng tạo, tôn trọngtư duy độc lập của người học trong học tập;

- Sự công bằng trong việc kiểm tra,đánh giá của giảng viên;

- Tư vấn, hướng dẫn hoạt động họctập của người học;

- Tác phong sư phạm.

2. Công cụ

Các cơ sở giáo dục đại học tự xâydựng công cụ để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy củagiảng viên trên cơ sở phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị và tính chất của mônhọc do giảng viên giảng dạy. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kèm 7 mẫu phiếu hỏi củamột số trường đại học trong và ngoài nước để các trường tham khảo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ sở giáo dục đạihọc

a) Thành lập Ban chỉ đạo việc lấy ýkiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (thành phần docơ sở giáo dục đại học quy định). Ban chỉ đạo này có các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng phiếu đánhgiá (công cụ), tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia thực hiện nhiệmvụ lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; cánbộ tham gia nhiệm vụ này phải tương đối độc lập với việc phân công giảng dạycủa giảng viên, với việc sắp xếp thời khóa biểu và tổ chức hoạt động giảng dạytrong cơ sở giáo dục đại học;

- Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến phảnhồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên sau khi kết thúc họcphần, môn học.

b) Trong năm học 2007-2008, các cơsở giáo dục đại học căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để thực hiện thí điểmlấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên ở mộtsố khoa, bộ môn đối với một số môn học, tiến tới thực hiện với tất cả các mônhọc trong chương trình đào tạo vào năm học 2009-2010. Báo cáo kế hoạch thựchiện trong năm học 2007-2008 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cánbộ quản lý giáo dục) trước ngày 15/3/2008.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lậpBan chỉ đạo việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy củagiảng viên gồm đại biểu của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Tổ chứccán bộ, Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thôngtin, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó Cục Nhà giáo vàCán bộ quản lý giáo dục là đầu mối; giúp việc cho Ban chỉ đạo có tổ thư ký. Banchỉ đạo có các nhiệm vụ sau:

- Giới thiệu một số công cụ và địachỉ của các cơ sở giáo dục đại học đã tổ chức thực hiện lấy ý kiến phản hồi từngười học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

- Hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại họctrong việc xây dựng công cụ, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụlấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

- Chỉ đạo trực tiếp Trường đại họcsư phạm Hà Nội, Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học sưphạm (Đại học Huế), Trường đại học sư phạm (Đại học Thái Nguyên), Trường đạihọc sư phạm Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi từ người học vềhoạt động giảng dạy của giảng viên;

- Tổ chức Hội thảo khoa học (dựkiến vào tháng 10/2008) để rút kinh nghiệm và Hội nghị tổng kết đánh giá kếtquả thực hiện nhiệm vụ;

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo lãnhđạo Bộ về kết quả thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc các cơ sở giáo dục đại học cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (quaCục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) để Bộ có ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg, Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục: ĐH&SĐH, TCCB, KH-TC, NG&CBQL, KT&KĐCLGD, CNTT, TTr, Văn phòng Bộ (để thực hiện);
- Lưu VT, Cục NG&CBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long