BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/BNN-PC
V/v Hướng dẫn thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012" giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luậtcho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012"(sau đây gọi tắt là Đề án), trong giai đoạn 1 (2009-2010), kết quả thực hiện Đềán ở cấp trung ương và địa phương đã góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấphành pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên,hiện nay tại một số địa phương, việc thực hiện Đề án chưa được đầy đủ, có tỉnhchưa triển khai Đề án, Tính đến hết giai đoạn 1 chỉ có 24/63 tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

Để đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Đề án giai đoạn 2(2011 - 2012), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương) thực hiện một số nộidung sau đây:

1. Về tổ chức:

- Các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án(hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện Đề án) tiến hành củng cố, kiện toàn, nângcao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo (hoặc bộ phận chuyên trách thực hiệnĐề án) ở địa phương.

- Đối với các địa phương chưa thành lập Ban chỉ đạoĐề án, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Sở Tư pháp) cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tham mưu, trình Ủy ban nhândân cùng cấp thành lập Ban chỉ đạo Đề án do đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố - Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật của tỉnh, thành phố làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (hoặc đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp) làm Phó Trưởng banvà thành viên là lãnh đạo của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, cơ quan thực hiệncông tác dân tộc cấp tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan.

2. Về xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án:

- Trên cơ sở nội dung Đề án, Kế hoạch tổng thể thựchiện Đề án đã được phê duyệt, Ban Chỉ đạo Đề án (hoặc bộ phận chuyên trách thựchiện Đề án) của địa phương chủ động tham mưu, xây dựng trình cơ quan có thẩmquyền, ban hành Kế hoạch chi tiết cho năm 2011 và năm 2012.

- Kế hoạch bao gồm các nội dung chính sau đây:

+ Mục đích, yêu cầu;

+ Các hoạt động cụ thể, sản phẩm của từng hoạt độngtrong Đề án;

+ Cơ quan thực hiện;

+ Thời gian, tiến độ, kinh phí và tổ chức thực hiện.

3. Các hoạt động chủ yếu trong giai đoạn 2(2011-2012):

- Củng cố về tổ chức và nhân sự thực hiện công táctuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) cho người dân nông thôn và đồng bàodân tộc thiểu số, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật để theodõi, thực hiện công tác TTPBPL;

- Xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyêntruyền viên pháp luật đến tận cơ sở; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu và các phương tiện hỗ trợ chođội ngũ làm công tác TTPBPL trong các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địaphương các cấp.

- Lựa chọn các nội dung pháp luật để biên soạn mớihoặc chỉnh lý, hoàn thiện các tài liệu pháp luật phục vụ công tác TTPBPL chongười dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Trên cơ sở bộtài liệu mẫu về nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn cung cấp (sổ tay pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật, tờ gấp, đĩahình) các địa phương tham khảo nhân bản hoặc biên soạn lại để TTPBPL cho phùhợp với tình hình, điều kiện tại địa phương.

- Tổ chức TTPBPPL cho người dân nông thôn và đồngbào dân tộc thiểu số thông qua các hình thức phổ biến phù hợp.

- Đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo điểm, xây dựng cơ chếphối hợp trong việc thực hiện các nội dung tại các mô hình TTPBPL cho người dânnông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Đềán; phối hợp với Ban Điều hành Đề án ở trung ương (các đoàn kiểm tra liên ngànhdo đại diện các cơ quan chủ trì Tiểu Đề án làm trưởng đoàn), để kiểm tra, đônđốc công tác thực hiện Đề án tại địa phương mình; đánh giá tỷ lệ người dân nôngthôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được TTPBPL tại địa phương;

- Tiến hành tổng kết Đề án vào quý IV năm 2012.

4. Về kinh phí

- Các địa phương căn cứ các nội dung hoạt động của Đềán thuộc địa phương mình, lập dự toán kinh phí, trên cơ sở ngân sách nhà nướccấp hàng năm cho địa phương, trình cơ quan tài chính có thẩm quyền phê duyệt.Việc lập dự toán kinh phí chi tiết hàng năm được thực hiện theo quy định củaLuật Ngân sách nhà nước, căn cứ theo quy định hiện hành, trên cơ sở các nộidung của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Ngoài nguồn kinh phí thực hiện Đề án do ngân sáchnhà nước cấp theo phân cấp hiện hành, các cơ quan, tổ chức chủ trì các Tiểu Đềán, các địa phương cần huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổchức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời kết hợp với các chương trình, Đềán khác (nếu có).

- Trường hợp năm 2011 chưa có kinh phí thực hiện Đềán, đề nghị các địa phương bổ sung ngay kinh phí để kịp thời thực hiện các nộidung của Đề án.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các địa phương có trách nhiệm: chỉ đạo, hướngdẫn, tổ chức và kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch đã đượcphê duyệt; tăng cường phối hợp, lồng ghép trong việc tổ chức thực hiện các nộidung, nhiệm vụ của Đề án để Đề án được triển khai kịp thời, tiết kiệm, hiệu quảnhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

- Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban điều hànhĐề án ở Trung ương; thực hiện đúng chế độ báo cáo được quy định trong Đề án.

- Báo cáo tình hình thực hiện Đề án về Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trướcngày 15 tháng 11 hàng năm (theo mẫu kèm theo công văn này).

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu phát sinhvướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương phản ánh kịp thời về BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế) để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Dân tộc;
- TW Hội Nông dân Việt Nam;
- TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

MẪU

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰCHIỆN ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2012"
(Kèm theo Công văn số 1276/BNN-PC ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn)

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thựchiện Đề án:

a) Kiện toàn tổ chức, hướng dẫn thực hiện Đề án

b) Xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo

c) Đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo đơn vị thực hiện Đềán

2. Kết quả thực hiện các hoạt động

a) Tuyên truyền, quán triệt nội dung Đề án

b) Mạng lưới cán bộ làm công tác TTPBPL cho ngườidân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nguồn nhân lực, đào tạo,bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác TTPBPL cho người dân nông thôn và đồngbào dân tộc thiểu số;

e) Xây dựng, biên soạn các tài liệu pháp luật phụcvụ công tác TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

c) Xây dựng mô hình thí điểm về tuyên truyền, phổbiến pháp luật;

f) Tổ chức phổ biến pháp luật thông qua các hìnhthức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với các đối tượng, vùng, miền:

* Nội dung pháp luật chủ yếu đã tuyên truyền,phổ biến: tổng số cuộc phổ biến; ghi cụ thể số lượng, tên của văn bản đãphổ biến; số lượng người tham gia

* Các hình thức chủ yếu PBGDPL

Đề nghị báo cáo cụ thể số cuộc phổ biến theo từnghình thức sau đây:

- Thông qua hội nghị, cuộc họp, tập huấn, giớithiệu văn bản,

- Biên soạn đề cương và phát hành tài liệu phápluật cho các đối tượng,

- Tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, trên phươngtiện thông tin đại chúng,

- Thi tìm hiểu pháp luật (tên cuộc thi, số ngườitham gia…),

- Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ,

- Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật,

- Các hình thức khác.

Nêu tóm tắt những kinh nghiệm của một số hình thứcTTPBPL đơn vị thực hiện có hiệu quả.

g) Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Đề án,

3. Công tác phối hợp thực hiện Đề án

Kết quả công tác phối hợp với các cơ quan, địaphương trong việc thực hiện Đề án ở địa phương.

4. Kinh phí thực hiện Đề án

Tổng kinh phí để thực hiện Đề án trong đó phân loạirõ nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí khác.

5. Tỷ lệ (%) người dân nông thôn và đồng bào dântộc thiểu số trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Tổng số người dân nông thôn và đồng bào dân tộcthiểu số trên địa bàn.

- Tổng số người dân nông thôn và đồng bào dân tộcthiểu số trên địa bàn được TTPBPL.

- Tỷ lệ (%) người dân nông thôn và đồng bào dân tộcthiểu số trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Ưu điểm:

2. Những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện Đềán

Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn: (nguyênnhân khách quan, nguyên nhân chủ quan).

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆNCÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Giải pháp thực hiện

2. Kiến nghị

IV. PHỤ LỤC (nếu có).