BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1276/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho DNCX

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cụcthuế địa phương về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuấttiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất. Để thống nhất thực hiện, Tổng cụcThuế hướng dẫn như sau:

Tại điểm 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày10/12/2003 của Chính phủ quy định:

“Mức thuế suất 0% đối với: hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, kểcả hàng gia công xuất khẩu, hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giátrị gia tăng xuất khẩu.

a) Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ đã được cung cấp trực tiếpcho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam”.

Tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính (đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 30/2008/TT-BTCngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính) hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với hànghoá, dịch vụ sau:

“1.1- Hàng hoá xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, kểcả uỷ thác xuất khẩu, bán cho doanh nghiệp chế xuất (trừ hàng hoá sử dụng chotiêu dùng cá nhân)...

1.2- Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệpchế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ cácdịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì chỉ các dịch vụ cung cấp chodoanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng tại doanh nghiệp chế xuất được áp dụngthuế suất 0%. Dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng bênngoài doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng thuế suất 0%. Như vậy, các dịchvụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêudùng ở bên ngoài doanh nghiệp chế xuất bao gồm cho thuê nhà, đất, hội trường,văn phòng, khách sạn, kho bãi, xây dựng nhà ở cho người lao động, dịch vụ vậnchuyển, đưa đón người lao động không áp dụng thuế suất 0%.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa cung cấp các dịch vụ nêutrên để tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất nếu đã áp dụng thuế suất 0%thì phải điều chỉnh lại và không bị xử phạt chậm nộp.

Từ ngày 01/01/2009 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo các Cục Thuế địa phương biết vàhướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST;
- Ban PC;
- Lưu VT, CS (2b).Nguyệt

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương