BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1277/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ trong nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Tổng công ty Xăng dầuViệt Nam đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với xăng dầu tạm nhập táixuất chuyển tiêu thụ trong nước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại đoạn cuối mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Hàng hóa thuộc diện khôngchịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định nếu thay đổi mục đích sử dụng phảikê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan hải quan nơiđăng ký tờ khai hải quan. Thời điểm tính thuế GTGT từ thời điểm chuyển mục đíchsử dụng. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa ra thị trường nội địa phải kê khai, nộpthuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định”.

Căn cứ hướng dẫn trên, từ ngày 01/01/2009, Tổng công ty nhậpkhẩu xăng dầu theo diện tạm nhập tái xuất hết, chuyển sang tiêu thụ nội địa thìTổng công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu với cơ quan hải quannơi đăng ký tờ hải quan và kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quảnlý khi bán ra trong nội địa.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Vụ PC, CST, TCHQ;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương