BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1278/BKHĐT-TCTT
V/v báo cáo việc chuyển đổi mô hình ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Ủy bannhân dân Tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại công văn số 10661/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chínhphủ về cơ chế tự chủ tài chính đối với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng,Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chuẩn bị báo cáo về việc chuyển đổi mô hình Banquản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp sang hoạt động theo cơ chếdoanh nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp mới hoạt động theo quy định của LuậtDoanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan chuẩn bịbáo cáo theo đề cương đính kèm. Báo cáo bằng văn bản xin gửi về Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (Vụ Tài chính, tiền tệ) trước ngày 08/3/2013 đồng thời gửi file theo địachỉ email taichinh_tiente@mpi.gov.vn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn ViệtNga, chuyên viên Vụ Tài chính, tiền tệ; số điện thoại 080 43956/0986727694.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm đề cương báo cáo);
- Cục PTDN. Vụ KCHT&ĐT, PC;
- Lưu: VT, Vụ TCTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔHÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VIỆCCHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP SANGHOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ DOANH NGHIỆP HOẶC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI
(Kèm theo công văn số 1278/BKHĐT-TCTT ngày 28 tháng 02 năm 2013)

Phần 1.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦABAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của ban quản lý cácdự án đầu tư xây dựng:

- Tình hình hoạt động của ban quản lý các dự án đầutư xây dựng do chủ đầu tư quyết định thành lập: Số lượng các ban quản lý các dựán đầu tư xây dựng; tổng số dự án và tổng số vốn đầu tư được giao quản lý.

- Tình hình hoạt động của ban quản lý các dự án đầutư xây dựng chuyên nghiệp do chủ đầu tư đồng thời là cấp quyết định đầu tư (Bộtrưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND quận, huyện) quyết định thành lập:

+ Tình hình thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịutrách nhiệm cho các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp theo Nghịđịnh số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tựchịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chínhđối với đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Tình hình thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịutrách nhiệm về tài chính:

. Tự chủ về các khoản thu, mức thu;

. Tự chủ về huy động vốn;

. Tự chủ về sử dụng nguồn tài chính;

. Tự chủ về sử dụng nguồn kinh phí;

. Tự chủ về kết quả hoạt động tài chính.

+ Về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệmvụ, tổ chức bộ máy và biên chế.

2. Đánh giá mô hình tổ chức của các ban quản lý dựán đầu tư xây dựng chuyên nghiệp (nêu rõ ưu nhược điểm, những thuận lợi và khókhăn, tồn tại trong quá trình thực hiện):

- Trách nhiệm quản lý điều hành của ban quản lý dựán.

- Cơ chế quản lý tài chính của ban quản lý dự án.

- Hiệu quả đầu tư của ban quản lý dự án.

- Tình hình huy động vốn ngoài ngân sách để đầu tưvà hiệu quả đầu tư.

- Cơ chế kiểm tra, giám sát.

- Mô hình và cơ cấu tổ chức của ban quản lý các dựán đầu tư xây dựng.

3. Tình hình thực hiện và ban hành các văn bản hướngdẫn của các Bộ, ngành và địa phương thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệmvề thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính đối với ban quản lý các dựán đầu tư xây dựng chuyên nghiệp.

Phần 2.

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNHBAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP SANG HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾDOANH NGHIỆP HOẶC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

1. Sự cần thiết phải chuyển đổi các Ban quản lý dựán đầu tư xây dựng thành doanh nghiệp.

2. Cơ sở pháp lý của việc chuyển đổi mô hình banquản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp sang hoạt động theo cơ chếdoanh nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp mới hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi chuyểnđổi mô hình ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp sang hoạt độngtheo cơ chế doanh nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp mới hoạt động theo LuậtDoanh nghiệp.

4. Hình thức chuyển đổi phù hợp của ban quản lý dựán đầu tư xây dựng chuyên nghiệp (hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp hoặc thànhlập doanh nghiệp mới hoạt động theo Luật Doanh nghiệp)

5. Đề xuất mô hình và cơ cấu tổ chức chuyển đổi banquản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp.

6. Đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách đểthực hiện tiến trình chuyển đổi các ban quản lý dự án chuyên nghiệp thành doanhnghiệp hiệu quả.