TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1278/GSQL-GQ3
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3565/HQBRVT-GSQL ngày 10/12/2013 của CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lývề Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hướngdẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1163/TCHQ-GSQL ngày 07/3/2013, côngvăn số 7651/TCHQ-GSQL ngày 12/12/2013 và hồ sơ liên quan để xem xét cấp giấyphép nhập khẩu chiếc xe ô tô hiệu Toyota Highlander, mới 100%, 05 chỗ ngồi, taylái thuận, sản xuất tại Mỹ năm 2013, số khung 5TDYK3F55DS102930 do ông NguyễnBình, Giám đốc Công ty PLPCO, địa chỉ tại 1017W, Bayless ST Azusa, CA 91702, Mỹgửi tặng cho Công ty Cổ phần Kendu theo quy định.

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bảnthông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe cho Cục Thuế địa phương nơi doanhnghiệp đăng ký kinh doanh để Cục Thuế thực hiện việc theo dõi, tính thuế theoquy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lờinội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga