BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1278/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng Công ty Delta AGF

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 178/HQAG-KTSTQ ngày 25/01/2013 của CụcHải quan tỉnh An Giang về đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị giatăng đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng DeltaAGF, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo như nội dung trình bày tại công văn số 178/HQAG-KTSTQ nêu trên của Cục Hải quan tỉnh An Giang, Công ty cổ phần đầu tư và sử dụngDelta AGF có thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa đã được xác định thuộcđối tượng không chịu thuế hoặc đã được miễn thuế, nhưng không tự giác kê khainộp thuế với cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiệnthì bị ấn định số tiền thuế, tiền phạt phải nộp và tùy theo hành vi, mức độ viphạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giangbiết và thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng