BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1278 TCT/AC
V/v đính chính công văn số 1250 TCT/AC ngày 09/04/2003

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Tổng công ty than Việt Nam
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Công ty in Tài chính (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Do sơ suất trong khi đánh máy tại công văn số 1250TCT/AC ngày 09/04/2003 của Tổng cục Thuế tại cột “Tên hoá đơn”

- Dòng thứ nhất đã in: “Hoá đơn GTGT” nay được sửa là “Hoá đơn GTGT-3LL”.

- Dòng thứ hai đã in: “Hoá đơn bán hàng” nay được sửa là “Hoá đơn GTGT-3LN”.

Tổng cục Thuế thành thật xin lỗi./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
Dương Thị Hảo