BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1278/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH chống ăn mòn Hoàng Long
 (435 Đường 5/3 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV-HL ngày 16/10/2009của Công ty TNHH chống ăn mòn Hoàng Long về chính sách thuế GTGT. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT:

Tại điểm 2.21 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với:

“2.21- Sản phẩm cơ khí (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) baogồm:

- Các loại máy móc, thiết bị như: máy nổ, máy phay, máytiện, máy bào, máy cán kéo, đột, dập; các loại thiết bị đồng bộ, thiết bị rời,thiết bị đo điện, ổn áp trên 50 KVA, thiết bị đo nước, kết cấu dầm cầu, khungkho và sản phẩm kết cấu bằng kim loại, các loại ô tô (trừ ô tô chịu thuế TTĐB),tầu, thuyền các loại, phương tiện vận tải khác; các loại phụ tùng, bán thànhphẩm của các loại sản phẩm nói trên làm bằng kim loại (kể cả phụ tùng, bánthành phẩm của ô tô chịu thuế TTĐB)”.

Đoạn cuối Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trênhướng dẫn: “Các mức thuế suất thuế GTGT nêu trên đây được áp dụng thống nhấtcho từng loại hàng hoá, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công haykinh doanh thương mại”.

Tại điểm 2.21 Mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với:

“2.21.- Sản phẩm cơ khí (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) baogồm:

a- Các loại máy móc, thiết bị như: máy nổ, máy phay, máytiện, máy bào, máy cán keo, đột, dập; các loại thiết bị đồng bộ, thiết bị rời,thiết bị đo điện, ổn áp trên 50 KVA, thiết bị đo nước, kết cấu dầm cầu, khungkho và sản phẩm kết cấu bằng kim loại, các loại ô tô (trừ ô tô chịu thuế TTĐB),tầu, thuyền các loại, phương tiện vận tải khác; các loại phụ tùng, bán thànhphẩm của các loại sản phẩm nói trên làm bằng kim loại (kể cả phụ tùng, bánthành phẩm của ô tô chịu thuế TTĐB)”.

Đoạn cuối điểm 3 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Các mức thuế suất thuế GTGT nêu trên đây được áp dụngthống nhất cho từng loại hàng hoá, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, giacông hay kinh doanh thương mại”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp trước ngày 01/01/2009 Côngty TNHH chống ăn mòn Hoàng Long ký hợp đồng với khách hàng thực hiện một phầncông việc nó liên quan đến chế tạo ra sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất cóthuế suất thuế GTGT là 5% và đã hoàn thành bàn giao trước ngày 01/01/2009 thìcông đoạn gia công áp dụng thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của sản phẩm cuốicùng.

2. Về giảm thuế suất thuế GTGT:

Tại điểm 6 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm 50% thuế suất thuế GTGT đối với tàu,thuyền từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Thông tư số 13/2009/TT-BTC không hướng dẫn công đoạn giacông trước khi đóng tàu được giảm thuế suất thuế GTGT, Do đó, hoạt động phuncát làm sạch tôn và phun sơn của Công ty TNHH chống ăn mòn Hoàng Long khôngthuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH chống ăn mòn HoàngLong biết và đề nghị liên hệ với Cục thuế Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương