BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1278/TCT-CS
V/v nộp thuế GTGT đối với kinh doanh ngoại tỉnh.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:


Công ty Cổ phần thực phẩm Masan.
(Đ/c: Tầng 12, tòa nhà Kumho Plaza Saigon, số 37 Lê Duẩn, Q.1, TP HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/2010-CTHCM ngày 25/01/2011 của Công ty Cổ phần thực phẩm Masan (Công ty) vướng mắc việc nộp thuế GTGT vãng lai tại các tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 mụcII phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế về khai thuế, tính thuế quy định:

“1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơingười nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.

Tại điểm 1.4 mụcII phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế về khai thuế, tính thuế quy định:

“1.4. Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho chi cục thuế quảnlý địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

Tại điểm 6.1 mụcII phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định:

“6.1. Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.”

Căn cứ hướng dẫn trên, theo trình bày của Công ty cổ phần thực phẩm Masan – trụ sở tại TP Hồ ChíMinh, Công ty có các kho hàng tại các tỉnh Hưng Yên, Bình Dương, Đà Nẵng, cáckho hàng chỉ thực hiện tồn trữ và phân phối hàng hóa, không thực hiện kinh doanh, không phát sinh doanh thu tại địa phương nơi có kho hàng thì Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng vãng lai, Công ty thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính tại TP HCM.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP HCM;
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Cục Thuế tỉnh Đà Nẵng;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT (2);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam