BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/BNN-HTQT
V/v Rà soát các dự án hợp tác với USAID và các tổ chức phi Chính phủ Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp côngvăn số 106/BKHĐT-KTĐN ngày 21/4/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệpvà PTNT xin báo cáo tình hình thực hiện các dự án do USAID và các tổ chức phiChính phủ Hoa Kỳ tài trợ trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2005-2010,như sau:

1. Dự án doUSAID tài trợ

- Trong lĩnh vựcphòng chống cúm gia cầm: USAID là một trong 26 đối tác tích cực và tham gia cóhiệu quả vào Đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (PAHI). Hiện nay ưutiên của USAID trong hợp tác với Việt Nam là kiểm soát cúm ở gia cầm và ởngười. Tuy nhiên các dự án thường được thực hiện và giải ngân thông qua FAO,WHO và một số tổ chức phi Chính phủ khác. Ước tính số kinh phí USAID tài trợthực hiện từ năm 2005 - 2009 cho các hoạt động phòng chống cúm gia cầm ở ViệtNam là 27,5 triệu USD.

- Tổ chức “Hộinghị quốc tế cấp bộ trưởng phòng chống cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người(IMCAPI)” tại Việt Nam tháng 4/2010, Hội nghị có sự tham gia của 493 đại biểu(gồm 418 đại biểu quốc tế và 75 đại biểu Việt Nam) từ 71 nước, 21 tổ chức khuvực và quốc tế và 12 tổ chức phi Chính phủ; và xây dựng một kế hoạch phòngchống cúm gia cầm, phòng ngừa đại dịch và các bệnh truyền nhiễm khác trong mốitương quan giữa động vật - con người - môi trường giai đoạn 2011 - 2015. Kinhphí 500.000 USD.

2. Dự án docác tổ chức phi Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ: các dự án do các tổ chức phiChính phủ Hoa Kỳ tài trợ thông qua Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý không nhiều,hầu hết các tổ chức phi Chính phủ nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng đều làmviệc trực tiếp với đối tượng hưởng lợi (địa phương).

- Chương trìnhhợp tác kỹ thuật tăng cường năng lực và chuyển giao công nghệ thủy sản do Tổchức lúa mỳ của Mỹ tài trợ với kinh phí 188.088 USD, thời gian thực hiện 2007 -2008.

- Dự án Bảo tồnĐa dạng sinh học lưu vực sông Đồng Nai (thuộc Chương trình Bảo tồn Đa dạng sinhhọc Vùng Châu Á - ARBCP do Winrock International tài trợ (từ nguồn của USAID),gồm Giai đoạn I (2007 - 2008) và Giai đoạn II (2009 - 2010), kinh phí: 5.746.954USD. Dự án đã góp phần xây dựng các hành lang bảo tồn để gắn kết và tăng cườngmạng lưới các khu bảo tồn ở các trọng tâm được phân hạng ưu tiên; đánh giá kếtquả trồng và làm giàu rừng đồng thời thúc đẩy cơ chế bền vững cho công tác bảotồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên; hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNTxây dựng chính sách quốc gia về chi trả dịch vụ môi trường rừng, và hỗ trợ BộNông nghiệp và PTNT (Cục Kiểm Lâm) xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chứcvà quản lý rừng đặc dụng.

- Dự án Tàichính bền vững khu vực Trường Sơn do tổ chức Winrock International tài trợ (từnguồn của USAID). Kinh phí 380.000 USD, thực hiện từ 2010 - 2012.

Đề nghị Quý Bộnghiên cứu, tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (HH-03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị