BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/BTC-TCHQ
V/v không thu thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH TM Nội thất Vàng Nam Á;
(150 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Công ty TNHH Phương Nam;
(543 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 22/CV-PN củaCông ty TNHH Phương Nam và công văn số 39/CV của Công ty TNHH TM Nội thất VàngNam Á phản ánh vướng mắc về hồ sơ không thu thuế xuất khẩu cho mặt hàng gỗ xuấtkhẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTCngày 6/12/2010 (nay là khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ) của Bộ Tàichính quy định đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ranước ngoài thì không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủđiều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Giao Cục Hải quan TP Hà Nội nơi Công ty làm thủ tụcxuất khẩu kiểm tra sau thông quan, xác minh làm rõ lại sự việc Công ty TNHH TMNội thất Vàng Nam Á, Công ty TNHH Phương Nam nêu, nếu hồ sơ nguồn gốc lâm sảnCông ty xuất trình chứng minh là nguồn gốc gỗ nhập khẩu theo quy định tại Thôngtư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày21/8/2012, thực hiện kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

a. Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập -xuất kho, thẻ kho, chứng từ thanh toán tiền hàng giữa Công ty với đơn vị nhậpkhẩu nguyên liệu và định mức sản xuất sản phẩm xuất khẩu do Công ty khai báo(nộp tại thời điểm đề nghị không thu thuế xuất khẩu), để xác định số hàng hóađã xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

b. Kiểm tra định mức của cùng mã hàng tại cơ sở sảnxuất của Công ty để đối chiếu với định mức khai báo bổ sung.

c. Nếu kết quả kiểm tra xác định hàng hóa xuất khẩuđược sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. Đồng thời, Công ty có cam kếtbằng văn bản về việc hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệunhập khẩu phù hợp chủng loại gỗ trước đây nhập khẩu thì thực hiện không thuthuế xuất khẩu theo quy định. Về việc doanh nghiệp thực hiện sai các thủ tụchành chính thì xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo Công ty TNHH Phương Nam,Công ty TNHH TM nội thất Vàng Nam Á, Cục Hải quan TP Hà Nội phối hợp kiểm traxử lý không thu thuế xuất khẩu đối với số hàng hóa được sản xuất từ toàn bộnguyên liệu nhập khẩu theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (BTC) (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ. (15 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường