TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/GSQL-GQ1
V/v giấy phép CITES nhập khẩu gỗ theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 13/12/2013, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10600/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vềviệc cấp giấy phép CITES đối với gỗ nhập khẩu từ Lào, theo đó:

- Trường hợp tên khoa học của gỗ Trắc không trùng với tênkhoa học ghi trong Phụ lục Công ước CITES, các doanh nghiệp được phép nhập khẩunhư các loại gỗ thông thường;

- Trường hợp tên khoa học của gỗ Trắc trùng với tên khoa họcghi trong Phụ lục Công ước CITES, thực hiện việc cấp phép theo đúng quy địnhhiện hành.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh,thành phố căn cứ Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các loài động vật,thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước CITES và công văn số10600/VPCP-KTN ngày 13/12/2013 dẫn trên để thực hiện thủ tục hải quan đối vớicác lô hàng gỗ Trắc nhập khẩu từ các quốc gia theo đúng quy định hiện hành.

(Gửi kèm công văn số 10600/VPCP-KTN ngày 13/12/2013 của Vănphòng Chính phủ).

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga